โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บัญชีบัณฑิต ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ-อัตลักษณ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43
BACAC110 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
Mathematics for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC113 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
Law for Accounting Profession
3 (3-0-6)
BACAC122 การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
Business Finance for Accountant
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC110 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
BACAC124 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Preparing for Professional Experience
1 (0-2-1)
BACAC155 ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี
English for Accounting
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA209 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BBABA201 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
BBABA238 การจัดการการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BBABA201 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
BBABA251 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
Strategic Management for Competition
3 (2-2-5)
Prerequisite : BBABA201 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBABA739 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBAIS825 การจัดการระบบสารสนเทศ
Management Information System
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC110 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC111 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5)
BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC110 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC111 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5)
BACAC123 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC110 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC131 แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
Accounting Concepts and Financial Reporting
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC132 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC123 การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5)
BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC110 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
Prerequisite : BBAIS825 การจัดการระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)
BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC141 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Reporting Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC146 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC159 การภาษีอากร 2
Taxation 2
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
BACAC137 การฝึกงานทางวิชาชีพ
Job Internship
3 (0-40-0)
Prerequisite : BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ 1 (0-2-1)
BACAC139 สหกิจศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
Co-operative Education in Professional Accounting
6 (0-40-0)
Prerequisite : BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ 1 (0-2-1)
BACAC142 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC132 การบัญชีบริหาร 3 (2-2-5)
BACAC147 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
Computer Applications in Auditing
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3 (2-2-5)
BACAC148 ปัญหาพิเศษในการสอบบัญชี
Special Problem in Auditing
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3 (2-2-5)
BACAC149 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC159 การภาษีอากร 2 3 (2-2-5)
BACAC152 การเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี
Accounting Profession Entrepreneuship
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC153 การบัญชีภาครัฐ
Public Sector Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
BACAC154 การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
Accounting for Non-Publicly Accountable Entities
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5)
BACAC158 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System and Design
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพ-อัตลักษณ์ 12
BACAC125 ทักษะทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
Professional skill and Technology
3 (2-2-5)
BACAC151 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
Business Research and Statistics
3 (2-2-5)
BACAC156 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี
Software Package and Technology for Accounting
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6)
BACAC157 สัมมนาการบัญชีเชิงบูรณาการ
Integrated in Accounting Seminar
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC132 การบัญชีบริหาร 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
BACAC111 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BACAC133 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Accounting for Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : BACAC111 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางกรวิกา ไชยวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวจรัสศรี โนมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางชนนพร ยะใจมั่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางชไมพร รัตนเจริญชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางวรีวรรณ เจริญรูป อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวสุวิสา ทะยะธง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางแววดาว พรมเสน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวน้ำฝน สืบอ่อน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางยุพิน มีใจเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวรุจาภา สุกใส อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสรินยา สุภัทรานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวสินีนาฏ วงค์เทียนชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางธิตินันท์ กุมาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นางวันวิภา ปานศุภวัชร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นายสมบูรณ์ กุมาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นายอธิปัตย์ สายสูง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นางอัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นายทศพร ไชยประคอง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวนฤมล คุ้มพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายปฐมชัย กรเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวรังศิมา กันธิวาส อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายวรวิทย์ เลาหะเมทนี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางศศิพัชร์ สันกลกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายสวัสดิ์ หากิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายสุรัตน์ ยาสิทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางกรรณิการ์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสาวณัฐนรี ทองดีพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดารณี ใจวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสาวปัญจพร ศรีชนาพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางพวงทอง วังราษฎร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสายนที ทรัพย์มี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นายสิงหา คำมูลตา อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา