โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCC101 ทักษะช่างเกษตรและเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Practical Skills in Agricultural Farmshop and Agricultural Machinery
3 (2-2-5)
DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Computer and Information Technology for Agriculture
3 (2-2-5)
DIPCC103 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (2-3-5)
DIPFS001 ชีววิทยาสัตว์น้ำ
Biology of Aquatic Animals
3 (2-2-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC104 เคมีเพื่อการเกษตร
Chemistry for Agriculture
3 (2-2-5)
DIPFS101 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1
Practical Skills in Aquaculture 1
2 (0-4-2)
DIPFS102 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2
Practical Skills in Aquaculture 2
2 (0-4-2)
DIPFS103 คุณภาพน้ำและการจัดการบ่อ
Water Quality and Pond Management
3 (2-2-5)
DIPFS104 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Standards for Aquaculture
2 (2-0-4)
DIPFS105 การเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
Entrepreneurship in Aquaculture
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPFS201 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animals Breeding
3 (2-2-5)
DIPFS202 การเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquatic Animals Culture
3 (2-2-5)
DIPFS203 อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animals Feed
3 (2-2-5)
DIPFS204 โรคและการใช้ยารักษาโรคในสัตว์น้ำ
Diseases and Drugs in Aquatic Animals
3 (2-2-5)
DIPFS205 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Information Technology and Database System for Aquaculture
3 (2-2-5)
DIPFS206 เทคโนโลยีเพื่อระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ
Technology for Smart Aquaculture Farm
3 (2-2-5)
DIPFS207 การจัดการฟาร์มและธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Farm Business Management for Aquaculture
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPFS301 อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
Feed for Aquatic Animals Larva
3 (2-2-5)
DIPFS302 การเพาะเลี้ยงกบ
Frog Culture
3 (2-2-5)
DIPFS303 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Ornamental Aquatic Animals and Aquatic Plants
3 (2-2-5)
DIPFS304 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3 (2-2-5)
DIPFS305 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
Culture of Giant Freshwater Prawn
3 (2-2-5)
DIPFS306 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
Quality of Aquatic Animals and Products
3 (2-2-5)
DIPFS307 การจัดการธุรกิจบ่อตกปลา
Fishing Park Business Management
3 (2-2-5)
DIPFS308 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน
Integrated Aquaculture
3 (2-2-5)
DIPFS309 โลกทัศน์ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Perspective and Observational Study on Aquaculture
2 (1-2-3)
DIPFS310 ชุมชนสัมพันธ์และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Community Relations and Promotion in Aquaculture
3 (2-2-5)
DIPFS311 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับสัตว์น้ำ
Logistic and Supply Chain for Aquatic Animals
3 (2-2-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPFS401 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Apprenticeship in Aquaculture
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPFS501 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 1
Professional Competency Project 1
2 (0-6-0)
DIPFS502 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 2
Professional Competency Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายจุลทรรศน์ คีรีแลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นายอมรชัย ล้อทองคำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน สัตวศาสตร์และประมง
นางจารวี เลิกสายเพ็ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายประวัติ ปรางสุรางค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นายสุภภณ พลอยอิ่ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก สัตวศาสตร์และประมง
นางพรพิมล จุลพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นางสาวสุภัทรชา ธุระกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง
นายเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง สัตวศาสตร์และประมง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา