โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 102 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 19 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 19 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
2 (1-2-3)
300009202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentation
2 (1-2-3)
300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
English Reading for Careers
2 (1-2-3)
300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
2 (1-2-3)
300009205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Service Sectors
2 (1-2-3)
301049001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
Electrical Mathematics
3 (3-0-6)
301049002 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Circuit Analysis
3 (3-0-6)
301049003 เครื่องกลไฟฟ้า 3
Electrical Machine 3
3 (2-3-5)
301049004 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Power Plant
3 (3-0-6)
301049005 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (2-3-5)
301049006 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
Computer Control Interface Techniques
3 (2-3-5)
301049007 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้
Solar Cells and Applications
3 (2-3-5)
301049008 เทคนิคหุ่นยนต์
Robotic Techniques
3 (2-3-5)
301049009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Control Networks
3 (2-3-5)
301049010 กลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน
Fluid Mechanics and Heat Transfer
3 (3-0-6)
301049011 เทคนิคการบริการธุรกิจ
Business Services Technique
2 (2-0-4)
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 19
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 19
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Vocation Organization Activity 4
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-6)
300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
Occupational Writing and Speaking
3 (3-0-6)
300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Listening and Speaking for Personality Development
3 (3-0-6)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
300001202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
English on-the-Job
2 (1-2-3)
300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English Conversation in the Workplace
2 (1-2-3)
300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English Project Work
1 (0-2-1)
300001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
English Learning through Digital Media
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน
Chinese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
2 (2-0-4)
300001223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน
Korean Conversation for work
2 (2-0-4)
300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทำงาน
Vietnamese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทำงาน
Indonesian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทำงาน
Malaysian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
Burmese Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
2 (2-0-4)
300001233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
2 (2-0-4)
300001237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทำงาน
Filipino Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
2 (2-0-4)
300001241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Conversation for Work
2 (2-0-4)
300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
2 (2-0-4)
300001243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Conversation for Work
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource, Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
300001302 การวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Research
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical, Electronic and Communication Works
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
300001501 ชีวิตกับสังคมไทย
Life and Thai Society
3 (3-0-6)
300001502 ศาสตร์พระราชา
The King's Philosophy
3 (3-0-6)
300001503 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 การคิดอย่างเป็นระบบ
Systematic Thinking
2 (2-0-4)
300001603 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
2 (2-0-4)
300001604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
Quality of Life at Work
2 (2-0-4)
300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
Human Relations at work
2 (2-0-4)
300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
Human Factors
2 (2-0-4)
300001607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
Social Phychology of Disability
2 (2-0-4)
300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
1 (0-2-1)
300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
Quality Administration in Organization
2 (1-2-3)
300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-2-5)
301041001 เครื่องมือวัดไฟฟ้า
Electrical Measuring Instruments
3 (2-3-5)
301041002 วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit 1
3 (2-3-5)
301041003 วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuit 2
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
301042001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
Electrical Installations 1
3 (2-3-5)
301042002 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
3 (2-3-5)
301042003 เครื่องกลไฟฟ้า 1
Electrical Machine 1
3 (2-3-5)
301042004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Electrical Drawing with Computer
3 (2-3-5)
301042005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
Transmission and Distribution System
3 (3-0-6)
301042006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
Industrial Control Systems
3 (2-3-5)
301042007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
Computer Programming in Electrical Control
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
301000104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-5)
301042101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (2-3-5)
301042102 เครื่องกลไฟฟ้า 2
Electrical Machine 2
3 (2-3-5)
301042103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuits
3 (2-3-5)
301042104 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-5)
301042105 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drive
3 (2-3-5)
301042201 การติดตั้งไฟฟ้า 2
Electrical Installations 2
3 (2-3-5)
301042202 การประมาณการระบบไฟฟ้า
Electrical System Estimations
3 (3-0-6)
301042203 การส่องสว่าง
Illuminations
3 (3-0-6)
301042204 ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารในอาคาร
Electrical and Communication in Building System
3 (2-3-5)
301042205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (3-0-6)
301042206 การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
Electrical Systems Maintenance
3 (2-3-5)
301042207 การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
Lightning Protection for Building
3 (2-3-5)
301042208 ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
Industrial Air Condition
3 (2-3-5)
301042209 ดิจิทัลประยุกต์
Digital Applications
3 (2-3-5)
301042301 อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Power Generation Industry
3 (3-0-6)
301042302 เทคโนโลยีเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
Power Plant Operations Technology
3 (2-3-5)
301042303 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
Power Transformer
3 (2-2-5)
301042304 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Generator
3 (2-2-5)
301042305 มอเตอร์ไฟฟ้า
Motors
3 (2-2-5)
301042306 อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า
Switch Gear
3 (2-2-5)
301042307 อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
Electrical Protection Devices
2 (1-2-3)
301042308 อุปกรณ์ควบคุมวาล์วด้วยไฟฟ้า
Control Valve with Electric Device
2 (1-2-3)
301042309 เครื่องมือวัดในระบบการผลิตไฟฟ้า
Electrical Generating Instrument
3 (2-2-5)
301042310 ระบบควบคุมในการผลิตไฟฟ้า
Power Plant Control System
3 (2-2-5)
301042311 ระบบไฟฟ้าสำรอง
Electrical Backup System
2 (1-2-3)
301042312 ระบบเตือนอัคคีภัยและการป้องกัน
Fire Alarm and Fire Fighting System
2 (1-2-3)
301042401 ความปลอดภัยในงานระบบส่งไฟฟ้า
Transmission System Safety
3 (2-3-5)
301042402 ไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage
3 (3-0-6)
301042403 อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Equipment
3 (3-0-6)
301042404 การบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า
Maintenance of High Voltage Transmission Line
3 (3-0-6)
301042405 อุปกรณ์ควบคุมในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
Control Substation Equipment
3 (3-0-6)
301042501 ระบบขนส่งแนวราบและแนวดิ่งในอาคาร
Horizontal and Vertical Transportation System in Building
3 (3-0-6)
301042502 เทคโนโลยีลิฟต์และบันไดเลื่อน
Elevator and Escalator Technology
3 (2-3-5)
301042503 ระบบลิฟต์ขนส่งและระบบงานอาคารสูง
Elevator Transport System and High Building System
3 (2-3-5)
301042504 การประมาณการระบบลิฟต์
Elevator System Estimate
3 (3-0-6)
301042505 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้างานลิฟต์
Programming in Elevator Electrical System Control
3 (2-3-5)
301042506 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมลิฟต์และระบบอาคารสูง
Safety in the Elevator Industry and High Building System
3 (3-0-6)
301042507 การซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์และระบบงานอาคารสูง
Maintenance of Elevator and High Building System
3 (2-3-5)
301042508 การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารในลิฟต์
Design of Electrical and Communication System in the Elevator
3 (2-3-5)
301042509 การเตือนภัยในระบบลิฟต์และระบบอาคารสูง
Alarms in Elevator and High Building System
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา