โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
2 (1-2-3)
300009202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentation
2 (1-2-3)
300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
English Reading for Careers
2 (1-2-3)
300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
2 (1-2-3)
300009205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Service Sectors
2 (1-2-3)
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Vocation Organization Activity 4
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(3) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-6)
300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
Occupational Writing and Speaking
3 (3-0-6)
300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Listening and Speaking for Personality Development
3 (3-0-6)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
300001202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
English on-the-Job
2 (1-2-3)
300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English Conversation in the Workplace
2 (1-2-3)
300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English Project Work
1 (0-2-1)
300001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
English Learning through Digital Media
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน
Chinese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 (2-0-4)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 (2-0-4)
300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
2 (2-0-4)
300001223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน
Korean Conversation for work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 (2-0-4)
300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทำงาน
Vietnamese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 (2-0-4)
300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทำงาน
Indonesian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2 (2-0-4)
300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทำงาน
Malaysian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2 (2-0-4)
300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
Burmese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 2 (2-0-4)
300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
2 (2-0-4)
300001233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2 (2-0-4)
300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2 (2-0-4)
300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
2 (2-0-4)
300001237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทำงาน
Filipino Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ 2 (2-0-4)
300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2 (2-0-4)
300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
2 (2-0-4)
300001241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2 (2-0-4)
300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
2 (2-0-4)
300001243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource, Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
300001302 การวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Research
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical, Electronic and Communication Works
3 (2-2-5)
300001304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
Science for Mechanical and Production Works
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
300001501 ชีวิตกับสังคมไทย
Life and Thai Society
3 (3-0-6)
300001502 ศาสตร์พระราชา
The King's Philosophy
3 (3-0-6)
300001503 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001404 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001405 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 การคิดอย่างเป็นระบบ
Systematic Thinking
2 (2-0-4)
300001603 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
2 (2-0-4)
300001604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
Quality of Life at Work
2 (2-0-4)
300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
Human Relations at work
2 (2-0-4)
300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
Human Factors
2 (2-0-4)
300001607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
Social Phychology of Disability
2 (2-0-4)
300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
1 (0-2-1)
300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
Quality Administration in Organization
2 (1-2-3)
300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-2-5)
301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
301000105 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
301000117 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Manufacturing Control and Planning
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
301032001 วัสดุในการเชื่อม
Welding Consumable
3 (3-0-6)
301032002 การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม
Joint and Welding Symbols
3 (3-0-6)
301032003 มาตรฐานงานเชื่อม 1
Welding Code and Standards 1
3 (3-0-6)
301032004 เทคโนโลยีงานเชื่อม
Welding Technology
3 (1-6-4)
301032005 วัสดุและโลหะวิทยา
Materials and Metallurgy
3 (1-6-4)
301032006 งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Drawing for Metal Working
3 (1-4-4)
301032007 ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อม
Welding Automation System
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
301032101 การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
Welding Quality Inspection
3 (1-6-4)
301032102 การทดสอบงานเชื่อมโดยทำลาย
Destructive Testing for Welding
3 (1-6-4)
301032103 การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย
Non-Destructive Testing for Welding
3 (1-6-4)
301032104 มาตรฐานงานเชื่อม 2
Welding Codes and Standards 2
3 (3-0-6)
301032105 โลหะวิทยางานเชื่อม
Welding Metallurgy
3 (2-3-5)
301032106 การบริการวิชาชีพงานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
Inspection and Testing Service
3 (1-6-4)
301032201 เทคโนโลยีงานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์โลหะ
Welding Technology and Products
3 (1-6-4)
301032202 อุปกรณ์จับยึดงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
Jigs and Fixtures for Welding and Metal Product Forming
3 (1-6-4)
301032203 การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวงานผลิตภัณฑ์โลหะ
Finishing and Coating
3 (1-6-4)
301032204 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
Metal Product Design
3 (3-0-6)
301032205 กรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
Process of Forming and Assembly of Metal Products
3 (2-3-5)
301032206 การบริการวิชาชีพเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
Metal Product Welding Technology Service
3 (1-6-4)
301032301 การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
Design of Welded Steel Structures
3 (3-0-6)
301032302 งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะ
Welding and Fabrication of Metal Structures
3 (1-6-4)
301032303 งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
Welding Inspection of Steel Structure
3 (1-6-4)
301032304 การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ
Finishing and Coating of Steel Structure
3 (2-3-5)
301032305 เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเชื่อม
Robotic Welding Technology
3 (2-3-5)
301032306 การบริการวิชาชีพเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
Metal Structure Welding Technology Service
3 (1-6-4)
301032401 เขียนแบบงานท่อและถังความดัน
Piping and Pressure Vessel Drawing
3 (2-3-5)
301032402 งานประกอบท่อและถังความดัน
Piping and Pressure Vessel Fitting
3 (1-6-4)
301032403 การตรวจสอบงานเชื่อมท่อและถังความดัน
Piping and Pressure Vessel Inspection
3 (1-6-4)
301032404 การเชื่อมท่อและถังความดัน
Piping and Pressure Vessel Welding
3 (1-6-4)
301032405 งานประกอบ ติดตั้งท่อและถังความดัน
Piping and Pressure Vessel Installation
3 (1-6-4)
301032406 การบริการวิชาชีพเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน
Pipe and Pressure Vessel Welding Technology Servicer
3 (1-6-4)
301032501 การออกแบบและเขียนแบบกระสวน
Drawing and Design Pattern
2 (1-3-3)
301032502 กระบวนการหล่อ 1
Casting Process 1
3 (1-6-4)
301032503 การออกแบบงานหล่อโลหะ
Metal Casting Design
3 (1-4-4)
301032504 โลหะวิทยางานหล่อ
Metallurgy Casting
3 (1-4-4)
301032505 วิเคราะห์ทรายหล่อ
Sand Casting Analysis
2 (1-2-3)
301032506 การทดสอบและตรวจสอบงานหล่อ
Testing and checking of castings
3 (1-4-4)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
301038001 ฝึกงาน
Work Practice
4 (0-20-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
301038501 โครงงาน
Project
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายกานต์ วิรุณพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายจิรวัฒน์ วรวิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายทวีศักดิ์ มโนสืบ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายทศพร เงินเนตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายพิชิตรี ทองดี อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายพิบูลย์ เครือคำอ้าย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายวุฒิชัย หีบคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายอุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา