โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
2 (1-2-3)
300009202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentation
2 (1-2-3)
300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
English Reading for Careers
2 (1-2-3)
300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
2 (1-2-3)
300009205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Service Sectors
2 (1-2-3)
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Vocation Organization Activity 4
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(3) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-6)
300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
Occupational Writing and Speaking
3 (3-0-6)
300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Listening and Speaking for Personality Development
3 (3-0-6)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
300001202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
English on-the-Job
2 (1-2-3)
300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English Conversation in the Workplace
2 (1-2-3)
300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English Project Work
1 (0-2-1)
300001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
English Learning through Digital Media
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน
Chinese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 (2-0-4)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 (2-0-4)
300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
2 (2-0-4)
300001223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน
Korean Conversation for work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 (2-0-4)
300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทำงาน
Vietnamese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 (2-0-4)
300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทำงาน
Indonesian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2 (2-0-4)
300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทำงาน
Malaysian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2 (2-0-4)
300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
Burmese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 2 (2-0-4)
300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
2 (2-0-4)
300001233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2 (2-0-4)
300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2 (2-0-4)
300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
2 (2-0-4)
300001237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทำงาน
Filipino Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ 2 (2-0-4)
300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2 (2-0-4)
300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
2 (2-0-4)
300001241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2 (2-0-4)
300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
2 (2-0-4)
300001243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource, Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
300001302 การวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Research
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical, Electronic and Communication Works
3 (2-2-5)
300001304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
Science for Mechanical and Production Works
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
300001501 ชีวิตกับสังคมไทย
Life and Thai Society
3 (3-0-6)
300001502 ศาสตร์พระราชา
The King's Philosophy
3 (3-0-6)
300001503 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001404 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001405 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 การคิดอย่างเป็นระบบ
Systematic Thinking
2 (2-0-4)
300001603 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
2 (2-0-4)
300001604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
Quality of Life at Work
2 (2-0-4)
300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
Human Relations at work
2 (2-0-4)
300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
Human Factors
2 (2-0-4)
300001607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
Social Phychology of Disability
2 (2-0-4)
300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
1 (0-2-1)
300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
Quality Administration in Organization
2 (1-2-3)
300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-2-5)
301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
301000104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-5)
301000105 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
301012001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
Fluid Mechanics in Mechanical Work
3 (3-0-6)
301012002 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
301012003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engine
3 (3-0-6)
301012004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
Mechanical Part Drawing By CAD
3 (2-3-5)
301012005 งานส่งถ่ายกำลัง
Power Transmission Practice
3 (2-2-5)
301012006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
Pump and Air Compressor practice
3 (2-3-5)
301012007 งานทดลองเครื่องกล
Mechanicals Laboratory
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
301012101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Control Engine Practice
3 (2-3-5)
301012102 งานไฟฟ้ายานยนต์
Electrical Vehicle Practice
3 (2-3-5)
301012103 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์
Suspension and Transmission Practice
3 (2-3-5)
301012104 งานปรับอากาศยานยนต์
Vehicle Air-condition Practice
3 (2-3-5)
301012105 งานเกียร์อัตโนมัติ
Automatic Transmission Gear Practice
3 (2-3-5)
301012106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์
Engine Tune-Up Practice
3 (2-3-5)
301012107 งานเครื่องมือกลยานยนต์
Automotive Machine Tools Practice
3 (2-3-5)
301012108 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Pump and Nozzle Testing Practice
3 (2-3-5)
301012109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
Alternative Energy Vehicles Practice
3 (2-3-5)
301012110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล
Repair of gasoline and diesel engine Practice
3 (2-3-5)
301012111 กลศาสตร์ยานยนต์
Mechanic of Vehicles
3 (3-0-6)
301012201 งานเครื่องกลต้นกำลัง
Industrial Power Generator Service
3 (2-3-5)
301012202 งานเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
Industrial Refrigerator and Air-Condition Service
3 (2-3-5)
301012203 งานระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
Steam Plant Service
3 (2-3-5)
301012204 งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
Industrial Machine Service
3 (2-3-5)
301012205 งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม
Heat Transfer in Industrial Practice
3 (2-3-5)
301012206 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-6)
301012207 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
Industrial Energy Management
3 (3-0-6)
301012208 พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
Industrial Alternative Energy
3 (3-0-6)
301012209 การทำความเย็นอุตสาหกรรม
Industrial Refrigeration
3 (3-0-6)
301012210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
Industrial Air-Conditioning
3 (3-0-6)
301012301 เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
Automotive Body Repair Technology
3 (2-3-5)
301012302 เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์
Automotive Painting Repair Technology
3 (2-3-5)
301012303 การบริหารศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
Body and Paint Automotive Service Center Management
3 (3-0-6)
301012304 เทคโนโลยีงานซ่อมตัดเปลี่ยนชิ้นตัวถังรถยนต์
Automotive Body Repair by Cut and Replace Technology
3 (2-3-5)
301012305 เทคโนโลยีงานพ่นสีเมทัลลิคและสีมุก
Metallic and Perl Spray Technology
3 (2-3-5)
301012306 เทคโนโลยีงานซ่อมดึงดัดตัวถังรถยนต์
Automotive Body Repair by Bending Technology
3 (2-3-5)
301012307 งานปรับแต่งและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต์
Color Matching
3 (2-3-5)
301012308 ปัญหาพิเศษงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
Body and Paint Repair Solving Problem
3 (2-3-5)
301012309 เทคโนโลยีงานซ่อมสีด้วยวิธีพิเศษ
Paint Repair Technology By Special Method
3 (2-3-5)
301012310 เทคโนโลยีงานประดับยนต์
Car Accessories Technology
3 (2-3-5)
301012401 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
Power Plant Technology
2 (2-0-4)
301012402 ระบบผลิตไฟฟ้า
Electricity Generating System
2 (1-2-3)
301012403 งานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง
Power Plant Simulator Operations
3 (2-3-5)
301012404 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Maintenance Machinery in Electricity Generating Industrial Practice
3 (2-3-5)
301012405 การจัดการและการวางแผนบำรุงรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
Maintenance and Management Planning in Electricity Generating Industrial
2 (2-0-4)
301012406 งานระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Steam System in Electricity Generating Industrial Practice
3 (2-3-5)
301012407 งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Heat Transfer in Electricity Generating Industrial Practice
3 (2-3-5)
301012501 พื้นฐานเครื่องจักรกลหนัก
Introduction to Heavy Equipment
3 (3-0-6)
301012502 งานเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องจักรกลหนัก
Diesel Heavy Engine Practice
3 (2-3-5)
301012503 งานระบบส่งกำลังและเครื่องล่างเครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Power Train and Undercarriage
3 (2-3-5)
301012504 งานไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Hydraulics of Machinery
3 (2-3-5)
301012505 งานระบบเบรกและบังคับเลี้ยวเครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Brake and Steering System Practice
3 (2-3-5)
301012506 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Electricity and Electronics Practice
3 (2-3-5)
301012507 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลหนักสมัยใหม่
Heavy Equipment Technology
3 (3-0-6)
301012508 การจัดการอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
Parts Management and Maintenance of Machinery
3 (2-3-5)
301012601 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
2 (2-0-4)
301012602 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
Batteries and Electrical Charging System for Electric Vehicle
2 (1-3-3)
301012603 งานระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า
Transmission and Powertrain System Practice for Electric Vehicle
3 (2-3-5)
301012604 งานระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Control System Practice
2 (1-3-3)
301012605 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
Electronic and Electric System Practice for Electric Vehicle
3 (2-3-5)
301012606 งานระบบเครื่องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
Suspensions System Practice for Electric Vehicle
2 (1-3-3)
301012607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Diagnosis Practice
2 (1-3-3)
301012608 การบริหารจัดการธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Business Management
2 (1-3-3)
301012609 เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Safety Technology
2 (1-2-3)
301012701 งานระบบดิจิทัลในยานยนต์
Vehicle Digital System Practice
3 (2-3-5)
301012702 งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ยานยนต์
Vehicle Sensor Technology Practice
3 (2-3-5)
301012703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต์
Vehicle Control Program Practice
3 (2-3-5)
301012704 งานระบบสื่อสารและเครือข่ายยานยนต์
Communication and Networks Vehicle System Practice
3 (2-3-5)
301012705 งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์
Mechatronic Vehicle Practice
3 (2-3-5)
301012706 งานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology Practice
3 (2-3-5)
301012707 งานเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด
Hybrid Vehicle Technology Practice
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายจิรศักดิ์ ปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายจีราวิชช์ นาคภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายธวัชชัย อุ่นใจจม อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายนาวี นันต๊ะภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายรณชาติ มั่นศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายศรีธร อุปคำ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายสมาน ดาวเวียงกัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายสวัสดิ์ กีไสย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายเมธัส ภัททิยธนี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายเรวัฒ คำวัน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา