โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 153 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 117 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 117
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
Drawing and Painting for Architecture
3 (1-6-4)
BARCC402 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
Architectural Presentation Techniques
3 (1-6-4)
BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป์
Visual Design
3 (1-6-4)
BARCC404 ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม
Design Fundamentals in Architecture
3 (1-6-4)
BARCC405 เขียนแบบขั้นพื้นฐาน
Basic of Drafting
3 (1-6-4)
BARIA201 การยศาสตร์
Ergonomics
3 (3-0-6)
BARIA202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior Architecture
3 (3-0-6)
BARIA203 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78
BARIA101 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design 1
4 (2-6-6)
BARIA102 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design 2
4 (2-6-6)
BARIA103 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design 3
4 (2-6-6)
BARIA104 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design 4
4 (2-6-6)
BARIA105 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design 5
4 (2-6-6)
BARIA106 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architectural Design 6
4 (2-6-6)
BARIA107 การเตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
4 (2-6-6)
BARIA108 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architectural Concepts
3 (3-0-6)
BARIA109 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Thesis for Interior Architectural Design
12 (0-24-12)
BARIA301 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Construction Technology 1
3 (1-6-4)
BARIA302 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Construction Technology 2
3 (1-6-4)
BARIA303 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Technology 1
3 (1-6-4)
BARIA304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Technology 2
3 (1-6-4)
BARIA305 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Technology 3
3 (1-6-4)
BARIA306 วัสดุและวิธีใช้
Materials and Usage
3 (3-0-6)
BARIA307 อุปกรณ์ประกอบอาคาร
Equipment for Building
3 (3-0-6)
BARIA401 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Computer - Aided Architectural Drafting
3 (2-3-5)
BARIA402 คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
3D Computer Works for Interior Architecture
3 (2-3-5)
BARIA403 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
3 (3-0-6)
BARIA404 การควบคุมงานและการประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน
Consultant and Estimation for Interior Architectural
3 (2-3-5)
BARIA405 ฝึกงานสถาปัตยกรรมภายใน
Internship in Interior Architecture
2 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BARIA501 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Computer - Aided Interior Architectural Design
3 (2-3-5)
BARIA502 ออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
3 (3-0-6)
BARIA503 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (2-3-5)
BARIA504 บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Construction Management
3 (2-3-5)
BARIA505 การออกแบบปรับปรุงอาคาร
Building Renovation Design
3 (2-3-5)
BARIA506 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
3 (2-3-5)
BARIA507 ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน
Landscape Interior Architecture
3 (1-4-4)
BARIA508 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
Lanna Vernacular Architecture
3 (2-3-5)
BARIA509 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในล้านนา
Lanna Interior Design
3 (2-3-5)
BARIA510 ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น
Local Art and Craft Design
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายชัยทัต พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นางสาวภัทราวดี ธงงาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายวราชัย ขิงทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายวันชัยยุทธ วงษ์เทพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายสุรกานต์ จันทรวงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา