โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 171 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 101 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 135
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
BARAT201 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
History of Western Architecture
2 (2-0-4)
BARAT202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
History of Eastern Architecture
2 (2-0-4)
BARAT203 สถาปัตยกรรมล้านนา
Lanna Architecture
3 (2-3-5)
BARAT204 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
Lanna Vernacular Architecture
3 (2-3-5)
BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
Drawing and Painting for Architecture
3 (1-6-4)
BARCC402 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
Architectural Presentation Techniques
3 (1-6-4)
BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป์
Visual Design
3 (1-6-4)
BARCC404 ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม
Design Fundamentals in Architecture
3 (1-6-4)
BARCC405 เขียนแบบขั้นพื้นฐาน
Basic of Drafting
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 101
BARAT101 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design 1
4 (2-6-6)
BARAT102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design 2
4 (2-6-6)
BARAT103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design 3
4 (2-6-6)
BARAT104 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design 4
4 (2-6-6)
BARAT105 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design 5
4 (2-6-6)
BARAT106 สหวิทยาการออกแบบสถาปัตยกรรม
Integrated Architectural Design
4 (2-6-6)
BARAT107 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Concept
2 (2-0-4)
BARAT108 เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Tool
2 (2-0-4)
BARAT109 วิทยาระเบียบวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Methodology
2 (2-0-4)
BARAT110 โครงงานวิทยานิพนธ์
Thesis Topics
3 (2-3-5)
BARAT111 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-24-12)
BARAT301 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Materials and Construction Technology 1
3 (1-6-4)
BARAT302 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Materials and Construction Technology 2
3 (1-6-4)
BARAT303 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
Materials and Construction Technology 3
3 (1-6-4)
BARAT304 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
Materials and Construction Technology 4
3 (1-6-4)
BARAT305 แนวคิดโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Structural Concepts in Architecture
3 (3-0-6)
BARAT306 โครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structure
3 (3-0-6)
BARAT307 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concretes Structure
3 (3-0-6)
BARAT308 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (2-3-5)
BARAT309 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management Technology in Building
3 (2-3-5)
BARAT310 งานระบบและอุปกรณ์อาคาร
System and Equipment for Building
3 (3-0-6)
BARAT401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Computer Aided Architectural Drafting
3 (1-4-4)
BARAT402 คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องานสถาปัตยกรรม
3D Computer Works for Architecture
3 (1-4-4)
BARAT403 ประมาณราคา
Cost Estimation
3 (2-3-5)
BARAT404 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
3 (3-0-6)
BARAT405 วางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
BARAT406 วางผังเมือง
City Planning
3 (2-3-5)
BARAT407 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
Sustainable Architecture
3 (3-0-6)
BARAT408 การตรวจและควบคุมงาน
Construction Inspection
3 (3-0-6)
BARAT409 ฝึกงานสถาปัตยกรรม
Internship in Architecture
2 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
BARAT501 สถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
3 (1-4-4)
BARAT502 ภูมิสถาปัตยกรรม
Landscape Architecture
3 (1-4-4)
BARAT503 สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
Architecture for All
3 (1-4-4)
BARAT504 การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
3 (3-0-6)
BARAT505 สัมมนาทางสถาปัตยกรรม
Seminar in Architecture
3 (3-0-6)
BARAT506 การปรับปรุงอาคาร
Building Renovation
3 (3-0-6)
BARAT507 อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
Conservation of Urban and Architecture
3 (1-4-4)
BARAT508 ออกแบบชุมชนเมือง
Urban Design
3 (1-4-4)
BARAT509 การออกแบบเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
Design for Disasters
3 (1-4-4)
BARAT510 เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม
Technology for Built Environment
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกนกวรรณ คชสีห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นางสาวกาญจนา ปะทะนมปีย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นางสาวชญาดา วาณิชพงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายปัตย์ ศรีอรุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายพงษ์สิน ทวีเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นางสาวมานิตา ชีวเกรียงไกร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายอภิชาติ ศรีอรุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นางสาวอิศรา กันแตง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม
นายเจษฎา สุภาศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา