โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32
ENGCC501 การออกแบบและเขียนแบบ
Design and Drafting
2 (1-3-3)
ENGCC502 หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม
Principles of Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC503 โครงสร้าง สมบัติ และการเลือกใช้วัสดุ
Structures, Properties and Selection of Materials
3 (3-0-6)
ENGCC504 กลศาสตร์ของแข็ง
Mechanics of Solids
3 (3-0-6)
ENGCC505 วิศวกรรมอุณหภาพ
Thermal Engineering
3 (3-0-6)
SCIMA101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
SCIMA102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
3 (3-0-6)
SCIMA103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Engineering Mathematics 3
3 (3-0-6)
SCISC101 หลักมูลของเคมี
Fundamentals of Chemistry
3 (2-3-5)
SCISC102 หลักมูลของฟิสิกส์ 1
Fundamentals of Physics 1
3 (2-3-5)
SCISC103 หลักมูลของฟิสิกส์ 2
Fundamentals of Physics 2
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54
ENGCC506 แนะนำสู่วิศวกรรม
Introduction to Engineering
2 (2-0-4)
ENGCC507 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
ENGCC508 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Skill Training 2
2 (0-6-2)
ENGMC101 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเบื้องต้นทางเมคคาทรอนิกส์
Project Based Learning of Basic Mechatronics
1 (0-3-1)
ENGMC102 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของการออกแบบกลไก
Project Based Learning of Mechanism Design
1 (0-3-1)
ENGMC103 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า
Project Based Learning of Power Supply System
1 (0-3-1)
ENGMC104 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของระบบควบคุมเบื้องต้น
Project Based Learning of Basic Control System
1 (0-3-1)
ENGMC105 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 1
Project Based Learning of Mechatronics 1
2 (0-6-2)
ENGMC106 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 2
Project Based Learning of Mechatronics 2
2 (0-6-2)
ENGMC107 สัญญาณและระบบ
Signal and Systems
3 (3-0-6)
ENGMC108 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
Electric Circuit and Devices
3 (2-3-5)
ENGMC109 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuit and Devices
3 (2-3-5)
ENGMC110 อุปกรณ์ทางกลไฟฟ้า
Electro-mechanical Devices
3 (2-3-5)
ENGMC111 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
Microcontroller and Interfacing
2 (1-3-3)
ENGMC112 อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น
Sensor and Actuator
2 (2-0-4)
ENGMC113 พีแอลซีและระบบอัตโนมัติ
PLC and Automation System
2 (1-3-3)
ENGMC114 การจำลองและระบบควบคุม
Modeling and Control Systems
2 (2-0-4)
ENGMC115 ระบบเมคคาทรอนิกส์และการเชื่อมต่อ
Mechatronics System and Interfacing
2 (1-3-3)
ENGMC116 การออกแบบทางเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Design
2 (2-0-4)
ENGMC117 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronic Engineering Practice
2 (0-6-2)
ENGMC118 การเตรียมโครงงานและสหกิจศึกษา
Pre-project and Co-op Preparation
2 (1-3-3)
ENGMC119 มูลฐานของวิศวกรรมการผลิต
Fundamentals of Production Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC120 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (0-36-0)
ENGMC121 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
Mechatronics Engineering Project
3 (0-9-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGIE114 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC201 หลักการออกแบบวิศวกรรม
Principles of Engineering Design
3 (3-0-6)
ENGMC202 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล
Theory of Machines
3 (2-3-5)
ENGMC203 การออกแบบทางกล
Mechanical Design
3 (3-0-6)
ENGMC204 การออกแบบทางไฟฟ้า
Electrical Design
3 (2-3-5)
ENGMC205 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Computer Aided Mechatronics Engineering
3 (2-3-5)
ENGMC206 ปัญหาพิเศษด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
Special Problem in Product Design and Development
3 (2-3-5)
ENGMC301 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronic Circuits and Devices
3 (3-0-6)
ENGMC302 การวิเคราะห์และขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives and Analysis
3 (3-0-6)
ENGMC303 สเต็ปมอเตอร์และการควบคุม
Stepping Motor and Control
3 (2-3-5)
ENGMC304 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Industrial Instrumentation
3 (2-3-5)
ENGMC305 การควบคุมกระบวนการ
Process Control
3 (3-0-6)
ENGMC306 ปัญหาพิเศษด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง
Special Problem in Maintenance Engineering
3 (2-3-5)
ENGMC401 คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการผลิต
Computer Aided Manufacturing System
3 (2-3-5)
ENGMC402 แนะนำสู่การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Introduction to Statistical Quality Control
3 (3-0-6)
ENGMC403 การผลิตอัตโนมัติ
Manufacturing Automation
3 (3-0-6)
ENGMC404 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและมุมมองทางเครื่องจักร
Industrial Robotics and Machine Vision
3 (3-0-6)
ENGMC405 วิศวกรรมเครื่องมือกล
Machine Tools Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC406 กรรมวิธีขึ้นรูป
Forming Process
3 (3-0-6)
ENGMC407 ปัญหาพิเศษด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ
Special Problem in Automation Manufacturing System
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายทะนุ ประเสริฐสุนทร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายพลกฤษณ์ ทุนคำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
ว่าที่ร้อยโท ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา