โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 5 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
Computer Aided Design
3 (2-3-5)
ENGMN101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่
Basic Mining Engineering Training
3 (1-6-4)
ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป
General Geology
3 (2-3-5)
ENGMN103 แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร
Mineralogy and Petrology for Engineers
3 (2-3-5)
ENGMN104 แหล่งแร่
Ore Deposits
3 (3-0-6)
ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1
Mineral Processing 1
3 (1-6-4)
ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2
Mineral Processing 2
3 (1-6-4)
ENGMN107 สำรวจรังวัดเหมืองแร่ 1
Mine Survey 1
2 (1-3-3)
ENGMN108 สำรวจรังวัดเหมืองแร่ 2
Mine Survey 2
2 (1-3-3)
ENGMN109 การทำเหมืองผิวดินและการออกแบบ
Surface Mining and Mine Design
3 (3-0-6)
ENGMN110 การทำเหมืองใต้ดินและการออกแบบ
Underground Mining and Mine Design
3 (3-0-6)
ENGMN111 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ
Mine Equipment and Management
3 (3-0-6)
ENGMN112 ศิลากลศาสตร์
Rock Mechanics
3 (3-0-6)
ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
Mine Economics
3 (3-0-6)
ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด
Drilling and Blasting Technology
3 (2-3-5)
ENGMN115 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่
Mine Planning and Design
3 (3-0-6)
ENGMN116 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่
Mining Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGMN117 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง
Mine Environment and Reclamation
3 (3-0-6)
ENGMN118 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่
Mining Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGMN119 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่
Co-operative Education in Mining Engineering
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 5
ENGMN120 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่
Mine Safety
3 (3-0-6)
ENGMN121 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่
Computer Application in Mining
3 (1-6-4)
ENGMN122 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์
Tunnelling
3 (3-0-6)
ENGMN123 ธรณีเทคนิค
Geotecniques
3 (3-0-6)
ENGMN124 กฎหมายเหมืองแร่
Mining Laws
2 (2-0-4)
ENGMN125 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ
Pump and Air Compressor
3 (2-3-5)
ENGMN126 เทอร์โมไดนามิกส์และจลศาสตร์สำหรับการสกัดโลหะ
Thermodynamics and Kinetics for Metallurgy
3 (3-0-6)
ENGMN127 เคมีของวัสดุ
Chemistry of Materials
3 (3-0-6)
ENGMN128 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Geographic Information System (GIS)
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGME103 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
ENGME104 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา