โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
ENGTD101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล
Basic Machine Tool Engineering Training
3 (1-6-4)
ENGTD102 งานเครื่องมือกล
Machine Tool
3 (1-6-4)
ENGTD103 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ
Metrology Engineering Laboratory
2 (1-3-3)
ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ
Computer Aided Design 2D
3 (2-3-5)
ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ
Computer Aided Design 3D
2 (1-3-3)
ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic Machine Tool Technology
3 (1-6-4)
ENGTD107 การปรับแต่งแม่พิมพ์
Fundamental of Die Marking
1 (0-3-1)
ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Machine Tool Technology
3 (1-6-4)
ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Punch and Die Design
3 (1-6-4)
ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mould Design
3 (1-6-4)
ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
Metal Forming Die Design
3 (2-3-5)
ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นสูง
Advanced Plastic Mould Design
3 (2-3-5)
ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-5)
ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม
Computer Aided Engineering
2 (1-3-3)
ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-5)
ENGTD116 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
Fundamental of Automation
3 (2-3-5)
ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร
Introduction to Plasticity
3 (3-0-6)
ENGTD118 การทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์
Tools and Die Practice
1 (0-3-1)
ENGTD119 การปรับแต่งและบำรุงรักษาแม่พิมพ์
Fitting and Maintenance
3 (2-2-5)
ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGTD121 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGTD122 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
Co-operative Education in Tools and Die Engineering
6 (0-40-0)
ENGTD123 การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Practice
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-5)
ENGIE111 การศึกษางาน
Work Study
3 (3-0-6)
ENGIE112 การวิจัยดำเนินงาน
Operations Research
3 (3-0-6)
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
ENGIE114 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
ENGIE136 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
ENGIE208 การอบชุบโลหะ
Heat Treatment
3 (2-3-5)
ENGTD124 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Flexible Manufacturing System
3 (2-3-5)
ENGTD125 ระบบการผลิตแบบรวม
Computer Integrate Manufacturing
3 (2-3-5)
ENGTD126 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด
Cutting Tool Technology
3 (2-2-5)
ENGTD127 กรรมวิธีการอัดรีด
Extrusion Processing
3 (2-3-5)
ENGTD128 การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ
Forging and Rolling of Metals
3 (2-3-5)
ENGTD129 การหล่อและการเชื่อมโลหะ
Foundry and Welding
3 (1-6-4)
ENGTD130 การประลองการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 18
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGIE101 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
ENGIE102 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายนทีชัย ผัสดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายวัชรินทร์ สิทธิเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายศุภชัย อัครนรากุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายสุวิช มาเทศน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ
นายเชษฐ อุทธิยัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา