โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 22 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 50
ENGCE101 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Basic Computer Engineering Skills
1 (0-3-1)
ENGCE102 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematical Foundations for Computer Engineering
3 (3-0-6)
ENGCE103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
3 (2-3-5)
ENGCE104 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
3 (2-3-5)
ENGCE105 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-3-5)
ENGCE106 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
3 (2-3-5)
ENGCE107 การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller System Design and Interface
3 (2-3-5)
ENGCE108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (3-0-6)
ENGCE109 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-3-5)
ENGCE110 ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล
Computer and Data Security
3 (2-3-5)
ENGCE111 วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
Introduction to Database and Big Data Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE112 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Design and Development
3 (2-3-5)
ENGCE113 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGCE114 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGCE115 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Co-operative Education in Computer Engineering
6 (0-40-0)
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (2-3-5)
ENGEL106 วงจรดิจิทัล
Digital Circuits
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGCE130 การติดตั้งและบำรุงรักษาสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network Cabling Installation and Maintenance
3 (1-6-4)
ENGCE131 การสื่อสารเชิงดิจิทัล
Digital Communication
3 (3-0-6)
ENGCE132 การคำนวณสมรรถนะสูงและสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์
High Performance Computing and Cloud Architecture
3 (2-3-5)
ENGCE133 การวัดทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
Network Testing and Measurement
3 (1-6-4)
ENGCE134 การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
Network Security
3 (2-3-5)
ENGCE135 การออกแบบและวางแผนการจัดการระบบเครือข่าย
Network Planning and Design
3 (3-0-6)
ENGCE136 การใช้งานเครือข่ายโดยกำหนดจากซอฟต์แวร์
Software-Defined Networks
3 (2-3-5)
ENGCE137 การดูแลระบบยูนิกซ์
Unix System Administration
3 (1-6-4)
ENGCE138 การสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
Multimedia Communication on Network
3 (1-6-4)
ENGCE150 อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
IoT: Internet of Things
3 (1-6-4)
ENGCE151 ทฤษฎีฟัซซีเซต
Fuzzy Set Theory
3 (3-0-6)
ENGCE152 การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
3 (1-6-4)
ENGCE153 การสั่งงานด้วยอุปกรณ์พกพาอัจฉริยะเคลื่อนที่
Smart Mobile Control
3 (2-3-5)
ENGCE154 ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
Hardware Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCE155 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE156 การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
Human-Computer Interaction
3 (2-3-5)
ENGCE157 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Embedded Systems and Internet of Everything
3 (2-3-5)
ENGCE158 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Management of Technology and Innovation
3 (2-3-5)
ENGCE159 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร
Information Technology for Engineers
3 (2-3-5)
ENGCE160 การโปรแกรมแบบขนานสำหรับระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
Parallel Programming for Cluster Systems
3 (2-3-5)
ENGCE161 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
ENGCE162 สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
ENGCE170 การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์
Software Requirements Specification and Design
3 (2-3-5)
ENGCE171 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์
Software Validation and Verification
3 (2-3-5)
ENGCE172 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
Software Process and Quality Assurance
3 (2-3-5)
ENGCE173 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3 (2-3-5)
ENGCE174 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3 (2-3-5)
ENGCE175 การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
3 (2-3-5)
ENGCE176 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-3-5)
ENGCE177 หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Advanced Topics in Software Engineering
3 (2-3-5)
ENGCE178 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial Intelligence and Machine Learning
3 (2-3-5)
ENGCE179 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
Computer Graphics
3 (2-3-5)
ENGCE180 การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์
Digital Image Processing and Computer Vision
3 (2-3-5)
ENGCE181 การทำเหมืองข้อมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Data Mining and Business Information Systems
3 (2-3-5)
ENGCE182 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Application and Game Development for Mobile Device
3 (2-3-5)
ENGCE183 การประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing
3 (2-3-5)
ENGCE184 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์
Cloud Application Development
3 (2-3-5)
ENGCE185 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์
Software Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCE186 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 10
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 22
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
ENGEE102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
ENGEE105 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
Fundamental of Engineering Training
1 (0-3-1)
ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นายประภาส สุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวณัฐษิมา สุรเดช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายธานินทร์ สุเชียง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสมคิด สุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายเอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายกิตตินันท์ น้อยมณี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพิชิต ทนันชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวยุพดี หัตถสิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอนันท์ ทับเกิด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา