โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 110
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45
ENGME108 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
3 (3-0-6)
ENGME109 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
3 (3-0-6)
ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
3 (3-0-6)
ENGME111 การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
ENGME112 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-6)
ENGME113 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Industrial Electrical in Mechanical Engineering
2 (1-3-3)
ENGME115 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGME116 การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลในโรงงาน
Millwright
2 (0-6-2)
ENGME117 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1
2 (0-6-2)
ENGME118 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory 2
2 (0-6-2)
ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGME120 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGME121 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
Co-operative Education in Mechanical Engineering
6 (0-40-0)
ENGME131 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
Robot Actuators and Sensors
3 (2-3-5)
ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGME122 เครื่องกำเนิดไอน้ำและกังหันแก๊ส
Boiler and Gas Turbines
3 (3-0-6)
ENGME123 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-6)
ENGME124 การออกแบบระบบสำหรับยานพาหนะ
Vehicle System Design
3 (3-0-6)
ENGME125 การออกแบบระบบอุณหภาพ
Thermal System Design
3 (2-3-5)
ENGME126 วิศวกรรมล้อเลื่อน
Railway Rolling Stock
3 (3-0-6)
ENGME127 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบขนส่งทางราง
Friction and Wear in Railway Transportation
3 (3-0-6)
ENGME128 แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
Alternative and Renewable Energy Resources
3 (3-0-6)
ENGME129 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม
Power Generation and Environmental
3 (3-0-6)
ENGME130 แมคคาทรอนิกส์
Mechatronics
3 (3-0-6)
ENGME132 การเผาไหม้
Combustion
3 (3-0-6)
ENGME133 กลศาสตร์ยานพาหนะ
Mechanics of Vehicles
3 (2-3-5)
ENGME134 ระบบระบายอากาศ
Ventilation Systems
3 (3-0-6)
ENGME135 ระบบดับเพลิง
Fire Protection Systems
3 (3-0-6)
ENGME136 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
Hydralics and Pneumatics
3 (2-3-5)
ENGME137 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Practice
3 (0-6-3)
ENGME138 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Method for Engineering
3 (2-3-5)
ENGME139 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Method
3 (2-3-5)
ENGME140 การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
Introduction to Computational Fluid Dynamics
3 (2-3-5)
ENGME141 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต
Computer-Aided Manufacturing Application
3 (2-3-5)
ENGME142 วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น
Introduction to Railway Transportation Systems
3 (2-3-5)
ENGME143 เทคโนโลยีการบํารุงรักษาล้อเลื่อน
Rolling Stock Maintenance Technology
3 (2-3-5)
ENGME144 งานโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือเฉพาะระบบขนส่งทางราง
Infrastructure and Equipment in Railway Transportation System
3 (2-3-5)
ENGME145 หัวข้อพิเศษด้านการบำรุงรักษาระบบขนส่งทางราง
Specials topic in Railway Transportation Systems Maintenance
3 (2-3-5)
ENGME146 ระบบนำความร้อนทิ้งกลับคืน
Waste Heat Recovery Systems
3 (3-0-6)
ENGME147 เศรษฐศาสตร์สำหรับระบบพลังงาน
Economy for Energy System
3 (3-0-6)
ENGME148 การตรวจวัดและเครื่องตรวจวัดสำหรับการจัดการพลังงาน
Measurement and Instruments for Energy Management
3 (2-3-5)
ENGME149 อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม
Thermal Equipment in Engineering
3 (3-0-6)
ENGME150 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
3 (3-0-6)
ENGME151 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็คทรอนิคส์
Circuit Theory and Electronics Circuit
3 (2-3-5)
ENGME152 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
ENGME153 ระบบควบคุมดิจิทัล
Digital Control
3 (3-0-6)
ENGME154 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotics
3 (3-0-6)
ENGME155 เทคโนโลยียานยนต์
Automotive Technology
3 (3-0-6)
ENGME156 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์
Basic Electronic for Vehicles
3 (2-3-5)
ENGME157 ตัวรับรู้และการวัดทางวิศวกรรมยานยนต์
Sensor and Measurements for Automotive
3 (2-3-5)
ENGME158 สมองกลฝังตัวสำหรับยานยนต์
Embedded Control System for Vehicles
3 (2-3-5)
ENGME159 พลศาสตร์ยานพาหนะและการควบคุม
Vehicle Dynamics and Control
3 (3-0-6)
ENGME160 ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด
Hybrid and Electric Vehicles
3 (3-0-6)
ENGME161 อากาศพลศาสตร์สำหรับยานยนต์
Aerodynamic for Automotive
3 (3-0-6)
ENGME162 เทคนิคการวัดทางแสงในกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้
Optical Measurement Techniques in Fluid Mechanics and Combustion
3 (2-3-5)
ENGME163 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
ENGME164 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
3 (2-3-5)
ENGME166 การทำความเย็น
Refrigeration
3 (3-0-6)
ENGME167 การปรับอากาศ
Air Conditioning
3 (3-0-6)
ENGME168 วิศวกรรมการอบแห้ง
Drying Engineering
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 32
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGIE102 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
ENGME101 สถิตยศาสตร์
Statics
3 (3-0-6)
ENGME102 พลศาสตร์
Dynamics
3 (3-0-6)
ENGME103 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
ENGME104 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGME101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
ENGME106 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering Training
2 (0-6-2)
ENGME107 สถิติและการออกแบบการทดลอง
Statistics and Design of Experiment
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายจตุรงค์ แป้นพงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมเครื่องกล
นายเจษฎา วิเศษมณี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมเครื่องกล
นายจิรศักดิ์ ปัญญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายศรีธร อุปคำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายสุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา