โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 25 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51
ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structures
3 (3-0-6)
ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-5)
ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
4 (3-3-7)
ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
4 (3-3-7)
ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV303 การสำรวจเส้นทาง
Route Surveying
3 (2-3-5)
ENGCV401 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง
Highway Materials Testing
1 (0-3-1)
ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimation and Analysis
3 (2-3-5)
ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Engineering and Management
3 (3-0-6)
ENGCV603 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Workshop
3 (1-6-4)
ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
ENGCV701 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
3 (3-0-6)
ENGCV702 การออกแบบอาคาร
Building Design
3 (2-3-5)
ENGCV703 ธรณีวิทยา
Geology
3 (3-0-6)
ENGCV704 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
Inspection for Construction
3 (2-3-5)
ENGCV705 การเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับงานก่อสร้าง
Engineering Drawing for Construction
3 (2-3-5)
ENGCV706 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV707 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา
Computer Methods for Civil Engineers
3 (2-3-5)
ENGCV708 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Application in Civil Engineering
3 (2-3-5)
ENGCV709 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
Special Topics in Civil Engineering
3 (1-6-4)
ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์
Principles of Rock Mechanics and Tunneling
3 (3-0-6)
ENGCV711 วิศวกรรมอุโมงค์
Tunnel Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV712 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
Water Resource Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV713 การออกแบบสะพาน
Bridge Design
3 (3-0-6)
ENGCV714 วิศวกรรมระบบราง
Railway Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV715 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetry
3 (2-3-5)
ENGCV804 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมโยธา
Co-operative Education Civil Engineering
6 (0-40-0)
ENGCV805 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Practice
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 24
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA108 สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 25
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์
Engineering Mechanics Statics
3 (3-0-6)
ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Strength of Materials 1
3 (3-0-6)
ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
Strength of Materials 2
2 (2-0-4)
ENGCV301 การสำรวจ
Surveying
3 (3-0-6)
ENGCV302 ปฏิบัติการสำรวจ
Surveying Practice
1 (0-3-1)
ENGCV601 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (3-0-6)
ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
1 (0-3-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายมงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายสุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายอังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายพร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายภูวดล พรหมชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายสนธยา ทองอรุณศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเบญญา สุนทรานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางสาวบุปผเวช พันธุ์ศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นางสาวฟองจันทร์ จิราสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา