โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 109
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
ENGIE103 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Basic Industrial Engineering Training
3 (1-6-4)
ENGIE104 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology
3 (2-3-5)
ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล
Machine Tools Practice
1 (0-3-1)
ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น
Welding and Sheet Metal Technology
3 (2-3-5)
ENGIE107 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น
Welding and Sheet Metal Practice
1 (0-3-1)
ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
Engineering Metrology Laboratory
2 (1-3-3)
ENGIE109 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
Engineering Material Testing Laboratory
3 (2-3-5)
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-5)
ENGIE111 การศึกษางาน
Work Study
3 (3-0-6)
ENGIE112 การวิจัยดำเนินงาน
Operations Research
3 (3-0-6)
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
ENGIE114 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
ENGIE117 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE119 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
ENGIE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
ENGIE122 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
Production Engineering Workshop for Industrial Engineering
1 (0-3-1)
ENGIE123 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ
Industrial Engineer Preparatory
1 (0-3-1)
ENGIE124 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Co-operative Education in Industrial Engineering
6 (0-40-0)
ENGIE125 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Practice
3 (0-40-0)
ENGIE126 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
Creation for Business Purposes
3 (2-3-5)
ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tools Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE202 งานเครื่องมือกล
Machine Tool
3 (3-0-6)
ENGIE203 กระบวนการขึ้นรูป
Forming Processes
3 (3-0-6)
ENGIE204 ระบบควบคุมคุมอัตโนมัติ
Automation and Control Systems
3 (3-0-6)
ENGIE205 วิศวกรรมการเชื่อม
Welding Engineering
3 (2-3-5)
ENGIE206 การออกแบบงานโลหะแผ่น
Sheet Metal Design
3 (2-3-5)
ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ
Foundry Engineering
3 (2-3-5)
ENGIE208 การอบชุบโลหะ
Heat Treatment
3 (2-3-5)
ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
Computer Aided Design
3 (2-3-5)
ENGIE210 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต
Production Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGIE211 โครงงานวิศวกรรมการผลิต
Production Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGIE212 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
Engineering Material Testing
3 (2-3-5)
ENGIE213 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต
Production Engineer Preparatory
1 (0-3-1)
ENGIE214 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการผลิต
Co-operative Education in Production Engineering
6 (0-40-0)
ENGIE215 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต
Production Engineering Practice
3 (0-40-0)
ENGIE301 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
ENGIE302 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
Inventory and Warehouse Management
3 (2-3-5)
ENGIE303 การออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
Freight Transport Distribution and Design
3 (3-0-6)
ENGIE304 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา
Pre – Cooperative Education
1 (0-3-1)
ENGIE305 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์
Co-operative Education in Logistics Engineering
6 (0-40-0)
ENGIE306 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
Information Technology for Logistics
3 (2-3-5)
ENGIE307 การจำลองแบบปัญหา
Simulation Modeling
3 (2-3-5)
ENGIE308 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
3 (2-3-5)
ENGIE309 เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์
Pre-Logistics Project
1 (0-3-1)
ENGIE310 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์
Logistics Engineering Project
3 (0-9-3)
ENGIE311 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
Design of Material Handling
3 (2-3-5)
ENGIE312 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์
Strategic Management for Logistics
3 (3-0-6)
ENGIE313 การบริหารการจัดซื้อ
Purchasing Management
3 (3-0-6)
ENGIE314 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์
Packaging System for Logistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8
ENGIE127 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม
Seminar in Engineering Problem
2 (1-3-3)
ENGIE128 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม
Special Topics in Engineering Problem
2 (1-3-3)
ENGIE129 เครื่องมือกลอัตโนมัติ
Automatic Machine
3 (2-3-5)
ENGIE130 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
Polymer Processing
3 (2-3-5)
ENGIE131 วัสดุผสม
Composite Materials
3 (3-0-6)
ENGIE132 วัสดุเซรามิกทางวิศวกรรม
Engineering Ceramic
3 (3-0-6)
ENGIE133 วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE134 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
Industrial Cost and Budget Analysis
3 (3-0-6)
ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
ENGIE136 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
ENGIE137 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Hydraulics and Pneumatics
3 (3-0-6)
ENGIE138 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
Automation
3 (3-0-6)
ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ
System Management
3 (3-0-6)
ENGIE141 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-5)
ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม
Welding Inspection
3 (2-3-5)
ENGIE217 การออกแบบกระสวนงานหล่อ
Foundry Pattern Design
3 (2-3-5)
ENGIE218 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบขั้นสูง
Advanced Computer Aided Design
3 (2-3-5)
ENGIE219 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of Machine Elements
3 (3-0-6)
ENGIE220 การออกแบบงานเชื่อม
Design of Weldment
3 (3-0-6)
ENGIE221 มาตรฐานและข้อกำหนดในงานเชื่อม
Welding Standards and Specifications
3 (3-0-6)
ENGIE222 การควบคุมและการประกันคุณภาพงานเชื่อม
Quality Control and Quality Assurance for Welding
3 (3-0-6)
ENGIE223 โลหะวิทยาการเชื่อม
Welding Metallurgy
3 (2-3-5)
ENGIE224 การจำลองสถานการณ์
Simulation
3 (3-0-6)
ENGIE225 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการผลิต
Mechanics of Production Machinery
3 (2-3-5)
ENGIE226 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic Machine Tool Engineering
3 (2-3-5)
ENGIE227 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
ENGIE228 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-5)
ENGIE315 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Special Topics in Logistics Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE316 การจัดการโซ่อุปทานเชิงนิเวศน์
Lean and Green Supply Chain Management
2 (2-0-4)
ENGIE317 การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ
Production and Operation Management
3 (3-0-6)
ENGIE318 การตัดสินใจเพื่อการบริหารงานด้านโลจิสติกส์
Decision Making for Logistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 2 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGIE101 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
ENGIE102 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
ENGIE140 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา