โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34
ENGCC501 การออกแบบและเขียนแบบ
Design and Drafting
2 (1-3-3)
ENGCC502 หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม
Principles of Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC503 โครงสร้าง สมบัติ และการเลือกใช้วัสดุ
Structures, Properties and Selection of Materials
3 (3-0-6)
ENGCC505 วิศวกรรมอุณหภาพ
Thermal Engineering
3 (3-0-6)
ENGCC507 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
ENGCC509 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electricity and Electronics
3 (3-0-6)
SCIMA101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
SCIMA102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
3 (3-0-6)
SCIMA104 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น
Introduction to Numerical Analysis
3 (3-0-6)
SCISC101 หลักมูลของเคมี
Fundamentals of Chemistry
3 (2-3-5)
SCISC102 หลักมูลของฟิสิกส์ 1
Fundamentals of Physics 1
3 (2-3-5)
SCISC103 หลักมูลของฟิสิกส์ 2
Fundamentals of Physics 2
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51
ENGFI101 การวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ
Measurement and Automatic System
3 (2-3-5)
ENGFI102 หลักการแปรรูปอาหาร
Principles of Food Processing
3 (2-3-5)
ENGFI103 หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร 1
Unit Operation in Food Industry 1
3 (2-3-5)
ENGFI104 หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร 2
Unit Operation in Food Industry 2
3 (2-3-5)
ENGFI105 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
Product and Process Design
3 (3-0-6)
ENGFI106 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Production Control in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI107 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Control and Quality Assurance in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI108 ระบบการผลิตแบบลีน
Lean Production System
3 (2-3-5)
ENGFI109 การออกแบบโรงงานอาหารและแบบจำลองกระบวนการ
Food Plant Design and Process Modeling
3 (2-3-5)
ENGFI110 หลักการวิเคราะห์อาหาร
Principles of Food Analysis
2 (1-3-3)
ENGFI111 สมบัติทางเคมีและกายภาพในอาหาร และวัตถุดิบทางการเกษตร
Chemical and Physical Properties in Food and Agricultural Materials
3 (2-3-5)
ENGFI112 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
Entrepreneurship and New Venture Creation
3 (3-0-6)
ENGFI113 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 1
Food Innovation Engineering Practice 1
1 (0-3-1)
ENGFI114 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 2
Food Innovation Engineering Practice 2
1 (0-3-1)
ENGFI115 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 3
Food Innovation Engineering Practice 3
1 (0-3-1)
ENGFI116 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 4
Food Innovation Engineering Practice 4
1 (0-3-1)
ENGFI117 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 5
Food Innovation Engineering Practice 5
1 (0-3-1)
ENGFI118 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 6
Food Innovation Engineering Practice 6
1 (0-3-1)
ENGFI119 การเตรียมความพร้อมสำหรับโครงงานและสหกิจศึกษา
Project and Cooperative Education Preparation
1 (0-2-1)
ENGFI120 โครงงานทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
Food Production and Innovation Project
3 (0-9-0)
ENGFI121 สหกิจศึกษาในงานอุตสาหกรรมอาหาร
Co-operative Education in Food Industry
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGFI201 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
ENGFI202 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร
Automation System in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI203 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
Design of Food Machinery
3 (3-0-6)
ENGFI204 การจัดการคุณภาพองค์รวมในอุตสาหกรรมอาหาร
Total Quality Management in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI205 โรงผลิตกำลังสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Power Plant for Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI206 การจัดการพลังงานและของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
Energy and Waste Management in Food Industry
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGFI103 หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร 1 3 (2-3-5)
ENGFI207 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (2-3-5)
ENGFI208 การจัดการผลิตภาพ
Productivity Management
3 (3-0-6)
ENGFI209 คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการกระบวนการผลิตอาหาร
Computer Aided for Food Production Management
3 (2-3-5)
ENGFI210 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการวิจัยการตลาด
Food Product Development and Marketing Research
3 (2-3-5)
ENGFI211 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
3 (3-0-6)
ENGFI212 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-6)
ENGFI213 การบริหารจัดการการผลิตอาหารและโซ่อุปทานอาหาร
Food Manufacturing and Food Supply Chain Management
3 (3-0-6)
ENGFI214 เทคโนโลยีการหมักและการออกแบบถังหมัก
Fermentation Technology and Bioreactor Design
3 (2-3-5)
ENGFI215 การอบแห้งอาหารเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Drying of Food
3 (3-0-6)
ENGFI216 หัวข้อคัดสรรในด้านการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 1
Selected Topics in Food Production and Innovation 1
3 (3-0-6)
ENGFI217 หัวข้อคัดสรรในด้านการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 2
Selected Topics in Food Production and Innovation 2
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสุบงกช โตไพบูลย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวสุรีวรรณ ราชสม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายเอกรินทร์ อินประมูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา