โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ในสาขา 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-นอกสาขา 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
BOACC101 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
Aesthetics and Personality Development
3 (2-2-5)
BOACC102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
BOATH103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
3 (3-0-6)
BOATH104 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
3 (3-0-6)
BOATH105 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
BOATH106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Human Resource Management for Tourism and Hospitality
3 (3-0-6)
BOATH107 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Information Technology for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH108 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
Ethics and Laws for Tourism and Hospitality
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
BOATH109 ธุรกิจการบิน
Airline Business
3 (2-2-5)
BOATH110 งานมัคคุเทศก์
Tour Guiding
3 (1-4-4)
BOATH111 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
3 (2-2-5)
BOATH112 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
Tourism Business Management
3 (2-2-5)
BOATH113 การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Marketing
3 (2-2-5)
BOATH114 การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Seminar on Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH115 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Research for Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH116 การดำเนินงานบริการส่วนหน้า
Front Office Operation
3 (2-2-5)
BOATH117 การดำเนินงานส่วนงานแม่บ้าน
Housekeeping Operation
3 (2-2-5)
BOATH118 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
3 (2-2-5)
BOATH119 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai and International Food
3 (2-2-5)
BOATH120 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
Catering Operation and Service
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ในสาขา 15
BOATH121 งานนำเที่ยวต่างประเทศ
Outbound Tour Operation
3 (1-4-4)
BOATH122 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
3 (3-0-6)
BOATH123 เทศกาลและงานประเพณีไทย
Thai Festivals and Traditions
3 (2-2-5)
BOATH124 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
Buddhism and Iconography
3 (3-0-6)
BOATH125 อารยธรรมและศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Civilization and Religions
3 (3-0-6)
BOATH126 แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์
Historical Tourist Attractions and Conservation
3 (2-2-5)
BOATH127 สปาและการนวดแผนไทย
Thai Massage and Spa
3 (1-4-4)
BOATH128 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism
3 (2-2-5)
BOATH129 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agro Tourism
3 (2-2-5)
BOATH130 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
3 (2-2-5)
BOATH131 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-Based Tourism
3 (2-2-5)
BOATH132 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
3 (2-2-5)
BOATH133 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
Tourism Planning and Development
3 (2-2-5)
BOATH134 การจัดการโครงการการท่องเที่ยว
Tourism Project Management
3 (2-2-5)
BOATH135 ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
Souvenir Business
3 (2-2-5)
BOATH136 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Logistics for Tourism Industry
3 (2-2-5)
BOATH137 การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Meetings Incentives Conventions and Exhibitions
3 (2-2-5)
BOATH138 เรื่องเฉพาะทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Selected Topics in Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH139 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้
Arts of Carving and Flower Arrangement
3 (1-4-4)
BOATH140 การดำเนินงานอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Operation
3 (2-2-5)
BOATH141 ผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการอาหาร
Food Production and Culinary Nutrition
3 (2-2-5)
BOATH142 การดำเนินงานครัวและภัตตาคาร
Kitchen and Restuarant Operation
3 (2-2-5)
BOATH143 การออกแบบและการตกแต่งอาหาร
Food Styling and Designs
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-นอกสาขา 15
BOATH144 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
English for Tourist Guide
3 (2-2-5)
BOATH145 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
English for Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH146 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Correspondence English for Tourism Business and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH147 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
English for Research in Tourism and Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH148 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานและการศึกษาต่อ
English for Job Application and Further Study
3 (2-2-5)
BOATH149 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
Fundamental Chinese 1
3 (2-2-5)
BOATH150 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
Fundamental Chinese 2
3 (2-2-5)
BOATH151 ภาษาจีนสำหรับงานบริการ
Chinese for Hospitality
3 (2-2-5)
BOATH152 ภาษาจีนสำหรับงานโรงแรม
Chinese for Hotel
3 (2-2-5)
BOATH153 ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
Chinese for Tourist Guide
3 (2-2-5)
BOATH154 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจสายการบิน
Chinese for Airline Business
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8
BOATH155 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1
Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 1
1 (0-40-0)
BOATH156 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2
Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 2
1 (0-40-0)
BOATH157 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
Cooperative Education in Tourism and Hospitality
6 (0-40-0)
Prerequisite : BOATH115 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (2-2-5)
Prerequisite : BOATH155 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 (0-40-0)
Prerequisite : BOATH156 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 2 1 (0-40-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกนกพร บัวทรัพย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวดุษฎี มุกดาอ่อน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นายศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริคุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวเจนจิรา ฝั้นเต็ม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวจิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาวณัฐริน รัตนัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาวนวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาวมัทรี สีมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นายวรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นายอนาวิน สุวรรณะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาวอรไท ครุธเวโช อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสาวอำพร กันทา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางจันทกานต์ ฉัตรสูงเนิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางสาวศิริขวัญ ปัญญาเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางสาวเพียงกานต์ นามวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นางสาวเอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์
นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง ศิลปศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา