โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บัญชีบัณฑิต) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45
BACAC110 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
Mathematics for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC113 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
Law for Accounting Profession
3 (3-0-6)
BACAC122 การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
Business Finance for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC124 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
BACAC151 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
Business Research and Statistics
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBABA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (2-2-5)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBABA739 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
BBABA740 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
Listening and Speaking English for Business
3 (2-2-5)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBAIB924 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management Information Technology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
BACAC123 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3 (2-2-5)
BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
BACAC131 แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
Accounting Concepts and Financial Reporting
3 (3-0-6)
BACAC132 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3 (3-0-6)
BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance
3 (2-2-5)
BACAC136 การภาษีอากร 2
Taxation 2
3 (3-0-6)
BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
BACAC141 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Reporting Analysis
3 (3-0-6)
BACAC146 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BACAC137 การฝึกงานทางวิชาชีพ
Job Internship
3 (0-40-0)
BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Preparing for Professional Experience
1 (0-2-1)
BACAC139 สหกิจศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
Co-operative Education in Professional Accounting
6 (0-40-0)
BACAC142 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3 (3-0-6)
BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
3 (3-0-6)
BACAC144 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Software Package for Accounting
3 (2-2-5)
BACAC145 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System Design
3 (3-0-6)
BACAC147 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
Computer Applications in Auditing
3 (2-2-5)
BACAC148 ปัญหาพิเศษในการสอบบัญชี
Special Problem in Auditing
3 (3-0-6)
BACAC149 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC136 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6)
BACAC150 สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางกรวิกา ไชยวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวจรัสศรี โนมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางชนนพร ยะใจมั่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางชไมพร รัตนเจริญชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางวรีวรรณ เจริญรูป อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวสุวิสา ทะยะธง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางแววดาว พรมเสน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวน้ำฝน สืบอ่อน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางยุพิน มีใจเจริญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวรุจาภา สุกใส อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสรินยา สุภัทรานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก บัญชี
นางสาวสินีนาฏ วงค์เทียนชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก บัญชี
นางธิตินันท์ กุมาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นางวันวิภา ปานศุภวัชร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นายสมบูรณ์ กุมาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นายอธิปัตย์ สายสูง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นางอัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน บัญชี
นายทศพร ไชยประคอง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวนฤมล คุ้มพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายปฐมชัย กรเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวรังศิมา กันธิวาส อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายวรวิทย์ เลาหะเมทนี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางศศิพัชร์ สันกลกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโธ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายสวัสดิ์ หากิน อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายสุรัตน์ ยาสิทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บัญชี
นางกรรณิการ์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสาวณัฐนรี ทองดีพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดารณี ใจวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสาวปัญจพร ศรีชนาพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางพวงทอง วังราษฎร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นางสายนที ทรัพย์มี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำปาง บัญชี
นายสิงหา คำมูลตา อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง บัญชี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา