โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 33 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36
BOACC101 สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
Aesthetics and Personality Development
3 (2-2-5)
BOACC102 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
BOAEC101 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
English Structure
3 (3-0-6)
BOAEC102 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
English Vocabulary
3 (3-0-6)
BOAEC103 การพูดในชุมชน
Public Speaking
3 (2-2-5)
BOAEC104 หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
Essential English Phonetics and Phonology for Communication
3 (2-2-5)
BOAEC105 ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
English Grammar for Communication
3 (3-0-6)
BOAEC106 การฟัง พูดในชีวิตประจำวัน
Listening and Speaking in Everyday Life
3 (2-2-5)
BOAEC107 การพูดเพื่อการสื่อสาร
Oral Communication
3 (2-2-5)
BOAEC108 การพัฒนาทักษะการฟัง
Listening Skill Development
3 (2-2-5)
BOAEC109 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
Reading for Comprehension
3 (3-0-6)
BOAEC110 การเขียนย่อหน้า
Paragraph Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
BOAEC111 การสัมมนาภาษาอังกฤษ
Seminar in English
3 (1-4-4)
BOAEC112 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Critical and Analytical Reading
3 (3-0-6)
BOAEC113 การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation
3 (2-2-5)
BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
Pre Co-operative Education / Pre Job internship
1 (0-2-1)
BOAEC115 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
3 (1-4-4)
BOAEC116 การอ่านแปลความ
Interpretive Reading
3 (3-0-6)
BOAEC117 การเขียนความเรียง
Essay Writing
3 (2-2-5)
BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
English Communication and Information Technology
3 (2-2-5)
BOAEC119 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
Research Methodology in Language Studies
3 (3-0-6)
BOAEC120 การนำเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ
English Presentation and Discussion
3 (2-2-5)
BOAEC121 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม
English for Meeting
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 33
BOAEC122 สหกิจศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
Cooperative Education in International Affairs
6 (0-40-0)
BOAEC123 การฝึกงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
Job Internship in International Affairs
6 (0-40-0)
BOAEC124 การอ่านเพื่อความบันเทิง
Reading for Pleasure
3 (2-2-5)
BOAEC125 วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Literary Work
3 (2-2-5)
BOAEC126 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
3 (2-2-5)
BOAEC127 การแปลข่าว
News Translation
3 (2-2-5)
BOAEC128 การแปลบทบรรยายภาพยนตร์
Movie Subtitle Translation
3 (2-2-5)
BOAEC129 การแปลงานเขียนทางวิชาการ
Academic Writing Translation
3 (2-2-5)
BOAEC130 การแปลเชิงธุรกิจ
Business Translation
3 (2-2-5)
BOAEC131 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
English for Recreation
3 (1-4-4)
BOAEC132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
English for Mass Communication
3 (2-2-5)
BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
English for Tourism Industries
3 (2-2-5)
BOAEC134 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel Business
3 (2-2-5)
BOAEC135 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
English for Airline Business
3 (2-2-5)
BOAEC136 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
3 (2-2-5)
BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Teaching English for International Communication
3 (2-2-5)
BOAEC138 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
English for Office Communication
3 (2-2-5)
BOAEC139 ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์
English for Public Relations
3 (2-2-5)
BOAEC140 ภาษาอังกฤษในสื่อสมัยใหม่
English in Modern Media
3 (2-2-5)
BOAEC141 การอ่านเชิงวิชาการ
Academic Reading
3 (2-2-5)
BOAEC142 การอ่านเชิงธุรกิจ
Business Reading
3 (2-2-5)
BOAEC143 การเขียนเชิงธุรกิจ
Business Writing
3 (2-2-5)
BOAEC144 การสนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation
3 (3-0-6)
BOAEC145 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
Chinese for Career
3 (3-0-6)
BOAEC146 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Language and Chinese Culture
3 (3-0-6)
BOAEC147 ภาษาจีนเพื่อการค้า
Chinese for Trading
3 (3-0-6)
BOAEC148 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
Chinese for Office Communication
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวกรรณิกา เครือทนุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวศุภณิตา พงศ์สุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นายสถิรศักดิ์ รังสินานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นางสาวสาวิตรี สุวรรณรอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก ศิลปศาสตร์
นายกิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางสาวขนิษฐา สุวรรณประชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางจุไรรัตน์ สวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางสาวมินตรา ไชยชนะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน ศิลปศาสตร์
นางกรรณิการ์ ประทุมโทน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางสาวขวัญกมล รักปรางค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางสาวต้องหทัย ทองงามขำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางสาวนฤภร ปาลวัฒน์วิไชย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก ศิลปศาสตร์
นางกัลยารัตน์ เศวตนันทน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นางสุภรพรรณ คนเฉียบ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์
นายเดชาธร พจนพงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ ศิลปศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา