โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 95
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18
BSCCC201 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
BSCCC202 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
BSCCC203 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
BSCCC207 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
BSCCS101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Fundamental Computer Science
3 (2-2-5)
BSCCS102 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Scientific Information for Computer Science
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62
BSCCC217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
3 (3-0-6)
BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
Ethics and Computer Law
3 (3-0-6)
BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (2-2-5)
BSCCS105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร
Computer Science in Community, Company and Coperation
1 (0-3-1)
BSCCS201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
BSCCS202 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction of Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
BSCCS301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-2-5)
BSCCS302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
BSCCS303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
BSCCS304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (3-0-6)
BSCCS402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
BSCCS403 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3 (2-2-5)
BSCCS404 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Analysis and Design of Algorithms
3 (2-2-5)
BSCCS405 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
3 (2-2-5)
BSCCS501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
3 (3-0-6)
BSCCS502 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-2-5)
BSCCS503 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟสซิ่ง
Microcomputer System and Interfacing
3 (2-2-5)
BSCCS701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Seminar
1 (0-3-1)
BSCCS702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Research Methodology
3 (2-2-5)
BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project
3 (0-6-3)
BSCCS704 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Cooperative Education in Computer Science
6 (0-40-0)
BSCCS705 การเตรียมโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Pre-Project
3 (0-6-3)
BSCCS706 ฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Job Internship in Computer Science
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCCS106 ความเป็นผู้ประกอบการสำหรับการพัฒนาธุรกิจคอมพิวเตอร์
Entrepreneurship for Computer Business Development
3 (3-0-6)
BSCCS107 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต
Electronic Commerce on Internet
3 (2-2-5)
BSCCS108 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
3 (2-2-5)
BSCCS109 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (2-2-5)
BSCCS203 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
Information System for Decision Support
3 (2-2-5)
BSCCS204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphic
3 (2-2-5)
BSCCS205 การประมวลผลภาพ
Image Processing
3 (2-2-5)
BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3 (2-2-5)
BSCCS207 การเรียนรู้จำรูปแบบ
Pattern Recognition
3 (2-2-5)
BSCCS208 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
3 (2-2-5)
BSCCS305 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
3 (3-0-6)
BSCCS306 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object Oriented Software Development
3 (2-2-5)
BSCCS307 การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Devices Programming
3 (2-2-5)
BSCCS308 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่
Modern Programming Language
3 (2-2-5)
BSCCS309 หลักการภาษาโปรแกรม
Principle of Programming Languages
3 (2-2-5)
BSCCS406 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Management
3 (2-2-5)
BSCCS407 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Programming
3 (2-2-5)
BSCCS408 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Computing
3 (2-2-5)
BSCCS409 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (2-2-5)
BSCCS410 การสื่อสารไร้สาย
Wireless Communication
3 (2-2-5)
BSCCS504 ดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital
3 (2-2-5)
BSCCS505 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
Computer System and Assembly Languages
3 (2-2-5)
BSCCS506 เทคโนโลยีระบบฝังตัว
Embedded System Technology
3 (2-2-5)
BSCCS507 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
Internet of Things
3 (2-2-5)
BSCCS601 เทคโนโลยีคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining Technology
3 (2-2-5)
BSCCS602 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
3 (2-2-5)
BSCCS603 ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics
3 (2-2-5)
BSCCS604 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Semantic Web Technology
3 (2-2-5)
BSCCS605 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems
3 (2-2-5)
BSCCS707 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topic in Computer Science
1 (0-3-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นางนงนุช เกตุ้ย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์
นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าน วิทยาศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา