โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 67 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6
BTECC401 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ
Artistic Composition for Design
2 (1-3-3)
BTECC402 พื้นฐานการเขียนแบบ
Foundation of Drafting
2 (1-3-3)
BTECC403 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer for Design
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 67
BTEPP101 เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology
3 (3-0-6)
BTEPP102 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Packaging Technology
3 (3-0-6)
BTEPP103 กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Graphic for Print Media and Package
3 (2-3-5)
BTEPP104 การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Drafting for Print Media and Package
3 (0-6-3)
BTEPP105 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
Photography Technology
3 (0-6-3)
BTEPP106 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล
Digital Printing Technology
3 (0-6-3)
BTEPP107 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Materials
3 (3-0-6)
BTEPP108 การทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Materials Testing
2 (1-3-3)
BTEPP109 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (0-6-3)
BTEPP110 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Computer for Print Media Design
3 (0-6-3)
BTEPP111 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Computer for Package Design
3 (0-6-3)
BTEPP112 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Computer Technology for Package Design
3 (0-6-3)
BTEPP113 ทฤษฎีสีสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Theory of Color for Printing and Packaging
3 (3-0-6)
BTEPP114 ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Technical Visit on Printing and Packaging Industry
2 (0-6-0)
BTEPP115 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา
Cost Analysis and Estimating
2 (2-0-4)
BTEPP116 การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Quality Control in Printing and Packaging
3 (3-0-6)
BTEPP117 นวัตกรรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Innovation in Printing and Packaging
3 (3-0-6)
BTEPP118 การเตรียมโครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Project Preparation for Printing and Packaging
2 (2-0-4)
BTEPP119 โครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Project in Printing and Packaging
6 (0-18-0)
BTEPP120 สัมมนาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Seminar in Printing and Packaging
1 (0-3-1)
BTEPP121 ธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Business
2 (2-0-4)
BTEPP122 การเตรียมสหกิจศึกษาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Cooperative Education Preparation for Printing and Packaging
2 (2-0-4)
BTEPP123 สหกิจศึกษาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Cooperative Education in Printing and Packaging
6 (0-40-0)
BTEPP124 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Job Internship Preparation for Printing and Packaging
2 (2-0-4)
BTEPP125 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Job Internship in Printing and Packaging
3 (0-40-0)
BTEPP126 ทักษะวิชาชีพทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Professional Skill in Printing and Packaging
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21
BTEPP127 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
Pre-press Technology
3 (2-3-5)
BTEPP128 หมึกและกระดาษ
Ink and Paper
3 (0-6-3)
BTEPP129 การพิมพ์ออฟเซต
Offset Printing
3 (2-3-5)
BTEPP130 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน
Screen Printing Technology
3 (2-3-5)
BTEPP131 ระบบการจัดการสี
Color Management System
3 (2-3-5)
BTEPP132 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Design and Production for Printed Media
3 (2-3-5)
BTEPP133 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
Post-press Technology
3 (2-3-5)
BTEPP134 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษ
Paper Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP135 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
Plastic Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP136 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
Glass and Ceramic Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP137 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ
Metal Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP138 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไม้
Wood Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP139 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
Packaging Technology for Transportation
3 (2-3-5)
BTEPP140 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Technology
3 (2-3-5)
BTEPP141 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (2-3-5)
BTEPP142 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต
Offset Printing Technology
3 (0-6-3)
BTEPP143 การทำเล่ม
Book Binding
3 (2-3-5)
BTEPP144 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (0-6-3)
BTEPP145 สื่อเพื่อการนำเสนอ
Media for Presentation
3 (0-6-3)
BTEPP146 การออกแบบลวดลาย
Pattern Design
3 (2-3-5)
BTEPP147 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Environmental Management for Printing and Packaging
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายพบสันต์ ติไชย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางสาวรัชฎาพร ใจมั่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นายสิฐพร พรหมกุลสิทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางสาวอรนุช คำแปน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางสาวอังคณา จุติสีมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา