โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 68 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18
BTECC401 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ
Artistic Composition for Design
2 (1-3-3)
BTECC402 พื้นฐานการเขียนแบบ
Foundation of Drafting
2 (1-3-3)
BTECC403 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer for Design
2 (1-3-3)
BTECE101 พื้นฐานวาดเส้น
Foundation of Drawing
2 (0-6-2)
BTECE102 พื้นฐานจิตรกรรม
Foundation of Painting
2 (0-6-2)
BTECE103 พื้นฐานประติมากรรม
Foundation of Sculpture
2 (0-6-2)
BTECE104 ประวัติศาสตร์เซรามิก
History of Ceramics
2 (2-0-4)
BTECE105 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
2 (2-0-4)
BTECE106 เคมีเซรามิก
Chemistry of Ceramics
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 68
BTECE107 การศึกษาดูงานทางเซรามิก
Ceramics Related Technical Visit
2 (0-6-0)
BTECE108 ฝึกงานทางเซรามิก
Job Internship in Ceramics
2 (0-40-0)
BTECE109 การขึ้นรูปด้วยมือ 1
Hand Building 1
2 (0-6-2)
BTECE110 การขึ้นรูปด้วยมือ 2
Hand Building 2
2 (0-6-2)
BTECE111 การตลาดและบริหารธุรกิจ
Marketing and Business Management
2 (2-0-4)
BTECE112 เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
Native Pottery
2 (2-0-4)
BTECE113 ปฏิบัติการร่างภาพเซรามิก
Ceramics Sketch Design
2 (0-6-2)
BTECE114 เนื้อดินปั้น 1
Clay Body 1
2 (1-3-3)
BTECE115 วัสดุศาสตร์เซรามิก
Ceramics Raw Material
2 (2-0-4)
BTECE116 เคลือบ 1
Glaze 1
2 (1-3-3)
BTECE117 เคลือบ 2
Glaze 2
2 (1-3-3)
BTECE118 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1
Wheel Throwing 1
2 (1-3-3)
BTECE119 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2
Wheel Throwing 2
2 (0-6-2)
BTECE120 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3
Wheel Throwing 3
2 (0-6-2)
BTECE121 การเขียนแบบเซรามิก
Ceramic Drafting
2 (1-3-3)
BTECE122 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
Technology Prototype Making
2 (0-6-2)
BTECE123 แม่พิมพ์อุตสาหกรรม
Industrial Mold Making
2 (2-0-4)
BTECE124 การทำพิมพ์และการหล่อ
Mold Making and Slip Casting
2 (0-6-2)
BTECE125 เทคโนโลยีการทำพิมพ์และการหล่อ
Technology Mold Making and Slip Casting
2 (0-6-2)
BTECE126 การขึ้นรูปด้วยใบมีด
Jiggering
2 (2-0-4)
BTECE127 ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด
Jiggering Practice
2 (0-6-2)
BTECE128 ปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปด้วยใบมีด
Technology Jiggering Practice
2 (0-6-2)
BTECE129 เตาและการเผา 1
Kiln and Firing 1
2 (2-0-4)
BTECE130 เตาและการเผา 2
Kiln and Firing 2
2 (0-6-2)
BTECE131 การออกแบบเซรามิก
Ceramics Design
2 (2-0-4)
BTECE132 ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 1
Ceramics Design Practice 1
2 (0-6-2)
BTECE133 ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 2
Ceramics Design Practice 2
2 (0-6-2)
BTECE134 การตกแต่งเซรามิก
Ceramics Decoration
2 (2-0-4)
BTECE135 เทคนิคการตกแต่งเซรามิก
Ceramics Decoration Technique
2 (0-6-2)
BTECE136 การออกแบบลวดลายเซรามิก
Ornamental Design for Ceramics
2 (1-3-3)
BTECE137 การเตรียมโครงงาน
Pre-project
2 (2-0-4)
BTECE138 โครงงานเซรามิก
Ceramics Project
6 (0-18-0)
BTECE139 การเตรียมสหกิจศึกษาเซรามิก
Cooperative Education Preparation in Ceramics
2 (2-0-4)
BTECE140 สหกิจศึกษาเซรามิก
Cooperative Education in Ceramics
6 (0-40-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8
BTECE141 ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramics Arts and Crafts
2 (1-3-3)
BTECE142 การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
Pottery Studio
2 (1-3-3)
BTECE143 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการออกแบบเซรามิก
Computer Graphics for Ceramics Design
2 (1-3-3)
BTECE144 เทคนิคการตกแต่งเซรามิกในระบบอุตสาหกรรม
Ceramics Decoration Technique in Industrial System
2 (1-3-3)
BTECE145 การออกแบบสร้างสรรค์
Creative Design
2 (1-3-3)
BTECE146 เนื้อดินปั้น 2
Clay Body 2
2 (1-3-3)
BTECE147 สีเซรามิก
Ceramic Pigments
2 (1-3-3)
BTECE148 คุณลักษณะสมบัติและตำหนิของเซรามิก
Characteristic Properties and Defects of Ceramics
2 (1-3-3)
BTECE149 การขึ้นรูปด้วยแรงอัด
Press Forming
2 (1-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นายประกรณ์ วิไล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นางอภิญญา วิไล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์
นายไพบูลย์ หล้าสมศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ เทคโนโลยีศิลป์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา