โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 20
BAACC401 หลักการเขียนแบบ
Principle of Drafting
2 (1-3-3)
BAACC402 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAATJ101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Introduction to Textile, Fashion and Jewelry
3 (3-0-6)
BAATJ102 หลักการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Principle of Textile, Fashion and Jewelry Design
3 (3-0-6)
BFACC401 ศิลปะประจำชาติ
Traditional Thai Art
2 (1-3-3)
BFACC402 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
BFACC403 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
BFACC404 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition
2 (1-3-3)
BFACC405 ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 58
BAATJ103 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งทอและเครื่องประดับ
Local Wisdom of Textile and Jewelry
3 (3-0-6)
BAATJ104 วัสดุสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Textile, Fashion and Jewelry Materials
3 (3-0-6)
BAATJ105 การออกแบบและผลิตผืนผ้า
Fabric Design and Production
3 (0-6-3)
BAATJ106 การออกแบบแฟชั่น
Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ107 การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ108 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเบื้องต้น
Introduction to Computer for Textile, Fashion and Jewelry
3 (0-6-3)
BAATJ109 เทคโนโลยีสิ่งทอ
Textiles Technology
3 (2-3-5)
BAATJ110 การตัดเย็บเสื้อผ้า
Clothing Sewing
3 (0-6-3)
BAATJ111 การผลิตเครื่องเงินและเครื่องทองไทย
Thai Gold and Silverware Production
3 (0-6-3)
BAATJ112 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
Accessories Design
3 (0-6-3)
BAATJ113 การออกแบบอย่างยั่งยืน
Sustainable Design
2 (2-0-4)
BAATJ114 การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
Creative Textile, Fashion and Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ115 การสร้างแบรนด์สิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Textile, Fashion and Jewelry Branding
3 (2-3-5)
BAATJ116 การวางแผนการผลิตสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Production Planning of Textile, Fashion and Jewelry
2 (2-0-4)
BAATJ117 ศึกษาดูงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Technical Visit to Textile and Jewelry
2 (0-6-0)
BAATJ118 การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
Pre-Textile and Jewelry Thesis
2 (2-0-4)
BAATJ119 ศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
Textile and Jewelry Thesis
6 (0-18-0)
BAATJ120 การเตรียมสหกิจศึกษาสิ่งทอและเครื่องประดับ
Pre-Cooperative Education Textile and Jewelry
2 (2-0-4)
BAATJ121 สหกิจศึกษาสิ่งทอและเครื่องประดับ
Cooperative Education Textile and Jewelry
6 (0-40-0)
BAATJ122 การจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Textile, Fashion and Jewelry Promotion
3 (0-6-3)
BAATJ123 ธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
Textile, Fashion and Jewelry Business
2 (2-0-4)
BAATJ124 ฝึกงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Job Internship in Textile and Jewelry
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BAATJ125 เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ
Technique for Creative Textiles Surface
3 (0-6-3)
BAATJ126 กระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
Textile Dyeing and Finishing Process
3 (0-6-3)
BAATJ127 การออกแบบและผลิตผ้าพิมพ์
Printed Fabric Design and Production
3 (0-6-3)
BAATJ128 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Design
3 (0-6-3)
BAATJ129 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ
Computer for Textile Design
3 (0-6-3)
BAATJ130 การทดสอบสิ่งทอ
Textile Testing
3 (0-6-3)
BAATJ131 การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
Creative Textile Art
3 (0-6-3)
BAATJ132 การออกแบบเคหะสิ่งทอ
Househole Textile Design
3 (0-6-3)
BAATJ133 การออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอ
Textile Craft Design
3 (0-6-3)
BAATJ134 การทำแบบตัด
Cutting Pattern
3 (0-6-3)
BAATJ135 การทำแบบตัดบนหุ่น
Draping
3 (0-6-3)
BAATJ136 กระบวนการผลิตเสื้อผ้า
Garment Manufacturing Process
3 (0-6-3)
BAATJ137 การออกแบบแฟชั่นเพื่อการตลาด
Commercial Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ138 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
Computer for Fashion Design
3 (0-6-3)
BAATJ139 เทคนิคการตัดเย็บและการตกแต่ง
Sewing and Finishing Techniques
3 (0-6-3)
BAATJ140 การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
Fashion Styling
3 (0-6-3)
BAATJ141 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์
Wax of Jewelry Mastering
3 (0-6-3)
BAATJ142 การทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
Metal of Jewelry Mastering
3 (0-6-3)
BAATJ143 การทำแม่พิมพ์และการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ
Jewelry Molding and Casting
3 (0-6-3)
Prerequisite : BAATJ141 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ 3 (0-6-3)
Prerequisite : BAATJ142 การทำตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 3 (0-6-3)
BAATJ144 การจำแนกอัญมณี
Gemstone Identification
3 (0-6-3)
BAATJ145 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
Computer for Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ146 กระบวนการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
Jewelry Industrial Production
3 (0-6-3)
BAATJ147 การออกแบบเครื่องประดับเทียม
Costume Jewelry Design
3 (0-6-3)
BAATJ148 การเจียระไนและการประดับอัญมณี
Gemstone Cutting and Setting
3 (0-6-3)
BAATJ149 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
Electroplating for Jewelry
3 (0-6-3)
BAATJ150 การสลักดุนโลหะ
Metal Embossing
3 (0-6-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวจุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชค อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
ว่าที่ร้อยตรี ดรณ์ สุทธิภิบาล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวตยานิตย์ มิตร์แปง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายสืบสกุล ชื่นชม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายสุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ
นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ การออกแบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา