โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
- ตามกลุ่มวิชา 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 18
- วิชาบังคับ 18
MBABA111 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management
3 (3-0-6)
MBABA112 เศรษฐศาสตร์บริหารขั้นสูง
Advanced Managerial Economic
3 (3-0-6)
MBABA113 การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketing Management
3 (3-0-6)
MBABA114 การจัดการการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Management
3 (3-0-6)
Prerequisite or Corequisite : MBABA104 การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6)
MBABA115 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
Advanced Managerial Accounting
3 (3-0-6)
Prerequisite or Corequisite : MBABA104 การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6)
MBABA116 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology
3 (3-0-6)
Prerequisite or Corequisite : MBABA102 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเลือก 9
- ตามกลุ่มวิชา 9
MBABA121 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
MBABA122 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3 (3-0-6)
MBABA123 การประเมินโครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Project Feasibility Study for SMEs
3 (3-0-6)
MBABA124 การเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจ
Entrepreneurship and Venture Initiation
3 (3-0-6)
MBABA125 การจัดการความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
Strategic Advantage Management
3 (3-0-6)
MBABA126 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Businesses Management
3 (3-0-6)
MBABA127 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
MBABA128 การจัดการธุรกิจเครือข่าย
Network Business Management
3 (3-0-6)
MBABA129 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
Strategic Information System
3 (3-0-6)
MBABA130 สัมมนาด้านบริหารธุรกิจ
Seminar in Business Administration
3 (3-0-6)
MBABA131 การตรวจสอบภายใน 1: กรอบแนวคิดและโครงสร้างทางสถาบัน
Internal Audit 1: Conceptual and Institutional Framework
3 (3-0-6)
MBABA132 การตรวจสอบภายใน 2: การตรวจสอบภายในเชิงประยุกต์และปฏิบัติการ
Internal Audit 2: Internal Audit Application and Practice
3 (3-0-6)
Prerequisite : MBABA131 การตรวจสอบภายใน 1: กรอบแนวคิดและโครงสร้างทางสถาบัน 3 (3-0-6)
MBABA133 การควบคุมการปฏิบัติการและการตรวจสอบ
Operational Controls and Auditing
3 (3-0-6)
MBABA134 เทคนิคเพื่อการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Techniques for Information Technology Internal Auditing
3 (3-0-6)
MBABA135 การประเมินตนเองเพื่อการตรวจสอบภายใน
Self Assessment for Internal Auditing
3 (3-0-6)
MBABA136 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Audit
3 (3-0-6)
MBABA137 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
Corporate Governance and Business Ethics
3 (3-0-6)
MBABA141 การบริหารการลงทุนหลักทรัพย์และการวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Investment Management and Analysis
3 (3-0-6)
MBABA142 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
3 (3-0-6)
MBABA143 การลงทุนในตราอนุพันธ์
Derivative Instruments Investment
3 (3-0-6)
MBABA144 การควบรวมและการซื้อกิจการ
Mergers and Acquisitions
3 (3-0-6)
MBABA145 การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินองค์การ
Financial Statement Analysis and Corporate Evaluation
3 (3-0-6)
MBABA146 การจัดการตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Finance Market and Institutions Management
3 (3-0-6)
MBABA147 การจัดการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Financial Management for Small and Medium Entrepreneur
3 (3-0-6)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
MBABA151 วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
6 (0-18-0)
MBABA152 วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2
6 (0-18-0)
Prerequisite : MBABA151 วิทยานิพนธ์ 1 6 (0-18-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาปรับพื้นฐาน 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Student
3 (3-0-6)
MBABA102 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics for Business Research
3 (3-0-6)
MBABA103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3 (3-0-6)
MBABA104 การบัญชีการเงิน
Finance Accounting
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงราย บัญชี
นางเพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร น่าน บริหารธุรกิจ
นางสาวลัดดา ปินตา อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายอนุสรณ์ คุณานุสรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา