โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 107 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 75 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 40 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน-ปรับพื้นฐาน 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน-พื้นฐาน 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13080040 ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 75
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 40
04101102 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-2)
04101103 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structure
3 (3-0-3)
04101104 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Material
3 (3-0-3)
04101105 การทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
1 (0-3-1)
04101107 วัสดุก่อสร้าง
Building Materials
2 (2-0-2)
04101108 ปฏิบัติงานพื้นฐาน 1
Basic Construction Workshop 1
3 (1-6-1)
04101109 ปฏิบัติงานพื้นฐาน 2
Basic Construction Workshop 2
3 (1-6-1)
04101207 การสำรวจ 1
Surveying 1
3 (2-3-2)
04111101 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 1
Construction Workshop 1
3 (1-6-1)
04111102 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2
Construction Workshop 2
3 (1-6-1)
04111103 เขียนแบบก่อสร้าง 1
Construction Drawings 1
3 (1-6-1)
04111104 เขียนแบบก่อสร้าง 2
Construction Drawings 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04111103 เขียนแบบก่อสร้าง 1 3 (1-6-1)
04111106 เทคนิคก่อสร้าง 1
Construction Technique 1
2 (2-0-2)
04111107 เทคนิคก่อสร้างพื้นฐาน
Basic Construction Technique
3 (3-0-3)
04111205 การประมาณราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
2 (1-2-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 16
04101201 ปฐพีกลศาสตร์ 1
Soil Mechanics I
3 (2-3-2)
04101206 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (2-3-2)
04102201 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
3 (3-0-3)
04102202 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
3 (3-0-3)
04102203 การชลประทาน
Irrigation
3 (3-0-3)
04102204 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-3)
04102205 เครื่องจักรกลก่อสร้าง
Construction Equipments
2 (2-0-2)
04102206 กฏหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง
Legal Contract and Specification
2 (2-0-2)
04102207 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-3)
04102208 ประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitation
3 (2-2-3)
04102209 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering
3 (3-0-3)
04102210 อุปกรณ์อาคาร
Building Equipments
2 (2-0-2)
04102211 ปฐพีกลศาสตร์ 2
Soil Mechanics 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04101201 ปฐพีกลศาสตร์ 1 3 (2-3-2)
04102214 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
Industrial Business Administration
3 (3-0-3)
04112101 การสำรวจ 2
Surveying 2
3 (2-3-2)
04112202 การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
2 (2-0-2)
04112203 เทคนิคก่อสร้าง 2
Construction Technique 2
2 (2-0-2)
04112204 เทคนิคก่อสร้าง 3
Construction Technique 3
2 (2-0-2)
04112205 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 3
Construction Workshop 3
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04111102 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2 3 (1-6-1)
04112206 ปฏิบิตงานก่อสร้าง 4
Construction Workshop 4
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04111102 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2 3 (1-6-1)
04112207 เขียนแบบก่อสร้าง 3
Construction Drawings 3
3 (1-6-1)
04112208 เขียนแบบก่อสร้าง 4
Construction Drawings 4
3 (1-6-1)
04112209 งานเฉพาะพิเศษ
Special Project
2 (0-6-1)
04112210 การตกแต่งภายใน
Interior Decoration
3 (2-2-3)
04112211 คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
Computer in Construction Technology
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04200101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 (1-4-2)
04112212 ภูมิสถาปัตยกรรม
Landscape Design
2 (1-3-1)
04112213 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (2-3-3)
04112214 กฎหมายและการจัดการงานก่อสร้าง
Legal and Construction Management
3 (3-0-3)
04113201 การตรวจงานก่อสร้าง
Construction Inspection
3 (3-0-3)
04113202 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Construction Safety
2 (2-0-2)
04113203 การบริหารโครงการ
Project Management
2 (2-0-2)
Prerequisite : 04112202 การบริหารงานก่อสร้าง 2 (2-0-2)
04113204 วิเคราะห์ราคา
Cost Analysis
2 (1-2-2)
Prerequisite : 04111205 การประมาณราคางานก่อสร้าง 2 (1-2-2)
04113205 ปฎิบัติงานวางแผน
Planning Workshop
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04112202 การบริหารงานก่อสร้าง 2 (2-0-2)
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน-ปรับพื้นฐาน 10
04100103 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Drawing
3 (1-6-1)
04100104 ประมาณราคาเบื้องต้น
Basic Cost Estimation
2 (1-2-1)
04100105 หลักการสำรวจ 1
Principle of Surveying 1
3 (2-3-2)
04400104 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน-พื้นฐาน 9
04100101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-3)
04200101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา