โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13080040 ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04100101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-3)
04200101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04101102 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-2)
04101103 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structure
3 (3-0-3)
04101104 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Material
3 (3-0-3)
04101105 การทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
1 (0-3-1)
04101201 ปฐพีกลศาสตร์ 1
Soil Mechanics I
3 (2-3-2)
04101206 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (2-3-2)
04101207 การสำรวจ 1
Surveying 1
3 (2-3-2)
04131101 ปฎิบัติงานโยธา 1
Civil Technology Practice I
2 (0-6-1)
04131102 เขียนแบบโยธา 1
Civil Drawing I
3 (1-6-1)
04131203 เทคนิคและการตรวจงานโยธา
Civil Technology & Inspection
3 (2-3-2)
04131204 ประมาณราคา
Cost Estimation
3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04102201 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
3 (3-0-3)
04102202 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
3 (3-0-3)
04102203 การชลประทาน
Irrigation
3 (3-0-3)
04102204 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-3)
04102205 เครื่องจักรกลก่อสร้าง
Construction Equipments
2 (2-0-2)
04102206 กฏหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง
Legal Contract and Specification
2 (2-0-2)
04102207 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-3)
04102208 ประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitation
3 (2-2-3)
04102209 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering
3 (3-0-3)
04102210 อุปกรณ์อาคาร
Building Equipments
2 (2-0-2)
04102211 ปฐพีกลศาสตร์ 2
Soil Mechanics 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04101201 ปฐพีกลศาสตร์ 1 3 (2-3-2)
04102212 ผังเมืองและการจราจร
City Planning And Traffic
3 (2-3-2)
04102213 ธรณีวิทยา
Geology
3 (3-0-3)
04102214 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
Industrial Business Administration
3 (3-0-3)
04111103 เขียนแบบก่อสร้าง 1
Construction Drawings 1
3 (1-6-1)
04111104 เขียนแบบก่อสร้าง 2
Construction Drawings 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04111103 เขียนแบบก่อสร้าง 1 3 (1-6-1)
04112101 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-2)
04112207 เขียนแบบก่อสร้าง 3
Construction Drawings 3
3 (1-6-1)
04132101 ปฎิบัติงานโยธา 2
Civil Technology Practice 2
2 (0-6-1)
04132202 สำรวจโยธา
Civil Surveying
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04101207 การสำรวจ 1 3 (2-3-2)
04132203 เขียนแบบโยธา 2
Civil Drawing 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04131102 เขียนแบบโยธา 1 3 (1-6-1)
04132204 โครงสร้างพิเศษในงานโยธา
Civil Special Project
3 (1-4-2)
04132205 เศรษฐสาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-3)
04132206 คอมพิวเตอร์ในงานวิสวกรรมโยธา
Computer Application in Civil Technology
3 (1-4-2)
Prerequisite : 04200101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 (1-4-2)
04132207 การบริหารงานโยธา
Civil Management
3 (3-0-3)
04133101 เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
Drafting To Computer 1
3 (1-6-1)
04133102 เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2
Drafting To Computer 2
3 (1-6-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา