โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01220004 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13020112 เคมีประยุกต์
Applied Chemistry
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04001103 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-3)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04302202 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-3)
04322101 พื้นฐานเครื่องจักรกลหนัก
Introduction to Heavy Equipment
2 (2-0-2)
04322102 ไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Hydraulics
2 (2-0-2)
04322103 ปฎิบัติงานไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Hydraulics Practice
2 (0-6-0)
04322104 ระบบส่งกำลังและเครื่องล่างจักรกลหนัก
Powertrain and Undercarriage of Heavy Equipment
3 (3-0-3)
04322105 ปฎิบัติงานระบบส่งกำลังและเครื่องล่างจักรกลหนัก
Powertrain and Undercarriage of Heavy Equipment Practice
2 (0-6-0)
04322106 เทคโนโลยีดีเซล
Diesel Technology
3 (3-0-3)
04322107 ปฎิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล
Diesel Engine Practice
2 (0-6-0)
04322108 นิวแมติกส์
Pneumatics
2 (1-3-1)
04322209 ปฎิบัติงานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
Diesel Fuel Pump and Injector Testing Practice
2 (0-6-0)
04322210 ปฎิบัติงานระบบเบรกและบังคับเลี้ยว
Brake and Steering System Practice
2 (0-6-0)
04322211 การประมาณราคาเครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Cost Estimating
2 (2-0-2)
04322212 เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
Heavy Equipment Operating Techniques and Maintenance
3 (1-6-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04001103 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-3)
04302103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
04302209 เทคโนโลยีไอน้ำ
Steam Technology
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04302103 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-3)
04303202 ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning System
3 (2-3-2)
04303203 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04302103 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-3)
04303214 วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials
2 (2-0-2)
04303217 กลศาสตร์ยานยนต์
Road Vehicles Mechanics
3 (3-0-3)
04303223 ฝึกงานอุตสาหกรรม
On-The-Job Training
3 (0-40-0)
04312101 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
Fuel and Lubricants
2 (2-0-2)
04312206 งานทดลองเครื่องกล 1
Mechanical Laboratory 1
2 (0-4-1)
04323201 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Electricity and Electronics
3 (2-3-2)
04333208 ปั๊มและเครื่องอัด
Pumps and Compressors
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04302103 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
04200106 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Practice
2 (0-6-1)
04300104 ทฤษฎีเครื่องยนต์
Theory of Engines
2 (2-0-2)
04300105 ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง
Chassis And Transmission
2 (2-0-2)
04300107 ปฎิบัติเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
Small Engine And Motorcycle Practice
2 (0-6-0)
04300108 เครื่องมือพื้นฐานและความปลอดภัย
Basic Hand Tools and Safety
1 (1-0-2)
04400101 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-1)
04400102 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-1)
04400103 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-2)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา