โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13080141 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (2-3-3)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04001103 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-3)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04001103 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-3)
04302103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
04302202 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-3)
04332105 แทรกเตอร์ 1
Tractor 1
3 (2-3-2)
04332106 เครื่องจักรกลเกษตร 1
Agricultural Machinery 1
3 (2-3-2)
04332108 เขียนแบบเครื่องกล
Mechanical Drawing
2 (1-3-2)
04332109 ปฎิบัตงานเครื่องมือกล 1
Machine Tools Practice 1
2 (0-6-0)
04332204 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of Machine Element
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04000101 กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-3)
04332207 ปฎิบัติงานช่างกลเกษตร
Farm Shop Practice
2 (0-6-0)
04332210 ประดิษฐ์กรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Project
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04332204 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 (3-0-3)
04332211 ปฐพีวิทยา
Soil Science
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04101207 การสำรวจ 1
Surveying 1
3 (2-3-2)
04300109 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Elements
2 (2-0-2)
04302205 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-2)
04303202 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (2-3-2)
04333101 เครื่องจักรกลเกษตร 2
Agricultural Machinery 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04332106 เครื่องจักรกลเกษตร 1 3 (2-3-2)
04333202 แทรกเตอร์ 2
Tractor 2
3 (2-3-2)
04333203 การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
Farm Machinery Management
3 (2-3-2)
04333204 ปฎิบัติงานเครื่องมือกล 2
Machine Tools Practice 2
2 (0-6-0)
Prerequisite : 04332109 ปฎิบัตงานเครื่องมือกล 1 2 (0-6-0)
04333205 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design
2 (1-3-2)
04333206 การชลประทาน
Irrigation
3 (2-3-2)
04333207 การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
Principles of Agricultural Prooduct Storage
3 (2-3-2)
04333208 ปั๊มและเครื่องอัด
Pump and Comppessor
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04302103 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-3)
04333209 เครื่องมือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยาง
Rubber Processing Equipment
3 (2-3-2)
04333210 เครื่องมือแปรสภาพผลิตผลทางการเกษตร
Farm Product Processing Equipment
3 (2-3-2)
04362205 เครื่องเย็นอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industry Refrigeration and Cold Storage
3 (2-3-2)
05330312 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
Small Business Industrial Management
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายกัมปนาท แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายอิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ไม่ระบุสาขา / กอง
นายอภินันทน์ จิตรเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำปาง วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา