โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 29 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13081141 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 53
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13081141 กลศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-2)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 29
04402101 เครื่องจักรกลชั้นสูง 1
Advanced Machine 1
3 (1-6-1)
04402102 งานวัดละเอียด
Metrology
2 (1-3-1)
04402104 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-2)
04402203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
2 (2-0-2)
04402205 การบำรุงรักษาโรงงาน
Plant Maintenance
2 (1-3-1)
04412106 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1
Automatic Machine Engineering 1
3 (1-6-1)
04412107 การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-Aide Design and Drawing
3 (2-3-2)
04412110 เครื่องจักรกลชั้นสูง 2
Advanced Machine 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04402101 เครื่องจักรกลชั้นสูง 1 3 (1-6-1)
04412208 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและงานผลิต
Computer-Aided Design And Manufacturing
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04412107 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04412209 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Element Designs
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04000101 กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-3)
04412211 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2
Automatic Machine Engineering 2
3 (1-6-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04403101 โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม
Industrial Metallurgy
3 (2-3-2)
04403202 การจัดการอุตสาหกรรมและการประมาณราคา
Industrial Management and Cost Estimate
2 (2-0-2)
04403203 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-2)
04404201 งานกัดโลหะด้วยไฟฟ้า
Electrical Discharge Machine
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04412106 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1 3 (1-6-1)
04413104 เขียนแบบช่างกลโรงงาน
Machine Tool Drawing
3 (1-6-1)
04413108 ฝึกงาน
On-The-Job Training
2 (0-40-0)
04413205 งานเฉพาะพิเศษข่างกลโรงงาน
Special Project
3 (1-6-1)
04413206 แม่พิมพ์โลหะ
Punch And Die
3 (1-6-1)
04413207 แม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold
3 (1-6-1)
04414202 เครื่องจักรกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Automated Manufacturing Systems in Industry
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04412211 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2 3 (1-6-1)
04414203 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต
Computer-Aided Manufacturing
3 (2-3-2)
04414204 การผลิตเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ (CIM)
Computer-Integrated Manufacturing
3 (2-3-2)
04414205 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติสมัยใหม่
Modern Automated Machine Technology
3 (3-0-3)
04414206 งานเฉพาะพิเศษเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Special Project
3 (1-6-1)
04472209 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
2 (2-0-2)
04472210 เทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology
3 (2-3-2)
04492201 การทดสอบวัสดุ
Material Testing
2 (1-3-1)
04492202 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา