โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13081141 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13081141 กลศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-2)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04402104 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-2)
04402112 โลหะวิทยา
Metallurgy
3 (2-3-2)
04442101 กระบวนการเชื่อม
Welding Processes
4 (2-6-2)
04442102 โลหะวิทยางานเชื่อม
Welding Metallurgy
4 (2-6-2)
Prerequisite : 04402112 โลหะวิทยา 3 (2-3-2)
Prerequisite : 04442101 กระบวนการเชื่อม 4 (2-6-2)
04442113 การอบชุบโลหะด้วยความร้อน
Heat Treatment of Metal
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04402112 โลหะวิทยา 3 (2-3-2)
04442207 การออกแบบงานโลหะแผ่น
Sheet Metal Designs
4 (2-6-2)
04442214 การประกอบงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Welding Fabrication & Inspection
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04442102 โลหะวิทยางานเชื่อม 4 (2-6-2)
04442216 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 1
Foundry Engineering 1
4 (2-6-2)
04442217 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 2
Foundry Engineering 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04442216 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 1 4 (2-6-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04302103 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-3)
04302202 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-3)
04402102 งานวัดละเอียด
Metrology
2 (1-3-1)
04402203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
2 (2-0-2)
04402205 การบำรุงรักษาโรงงาน
Plant Maintenance
2 (1-3-1)
04403105 เทคโนโลยีการเชื่อม
Welding Technology
3 (2-3-2)
04403121 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-3)
04403202 การจัดการอุตสาหกรรมและการประมาณราคา
Industrial Management and Cost Estimate
2 (2-0-2)
04403204 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Designs
3 (2-3-2)
04403210 การขึ้นรูปโลหะ
Metal Forming
3 (2-3-2)
04403223 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Elements
2 (2-0-2)
04432101 การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1
Computer Aided Designs 1
3 (2-3-2)
04443106 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
2 (1-3-1)
04443108 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม
Computer Programmes For Industry
3 (2-3-2)
04443109 งานโลหะแผ่น
Sheet Metal
3 (1-6-1)
04443119 งานตกแต่งผิวสำเร็จ
Surface Finishing
3 (2-3-2)
04443120 เครื่องมือกล
Machine Tools
3 (1-6-1)
04443122 ฝึกงาน
On-the-Job Training
2 (0-40-0)
04443203 การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้าง
Welding Construction and Design
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04000101 กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-3)
04443204 งานเฉพาะพิเศษช่างโลหะ
Special Project for Metal Technology
3 (1-6-1)
04443211 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตงานโลหะ (CAD/CAM)
Computer Aided Designs and Manufacturing for Metal Work
2 (1-3-1)
Prerequisite : 04442207 การออกแบบงานโลหะแผ่น 4 (2-6-2)
04443215 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
Non-Destructive Inspection
3 (2-3-2)
04443218 กระสวนงานหล่อ
Foundry Pattern
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04443106 เขียนแบบวิศวกรรม 2 (1-3-1)
04452120 เทคโนโลยีงานท่อสุขภัณฑ์
Plumbing Technology
3 (1-6-1)
04472209 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
2 (2-0-2)
04472210 เทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology
3 (2-3-2)
04492201 การทดสอบวัสดุ
Material Testing
2 (1-3-1)
04492202 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-3-2)
04492205 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Computer Numerical Control
3 (1-6-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
04200106 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Practice
2 (0-6-1)
04400101 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-1)
04400102 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-1)
04400103 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-2)
04400104 คณิตศาสตร์ช่าง
Mathematics for Technicians
3 (3-0-3)
04400105 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tool Practice
2 (0-6-1)
04400107 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
Basic Welding Practice
2 (0-6-1)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา