โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220004 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13086132 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2
Applied Physics 2
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04201103 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-3)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04222101 เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Measurement And Instrument
3 (2-3-2)
04222102 ดิจิตอลเทคนิค
Digital Techniques
3 (2-3-2)
04222103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1
3 (2-3-2)
04222104 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์
Production Technology In Electronics
3 (1-6-0)
04222105 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
Computer Language Programs
3 (2-3-2)
04222206 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
Pulse And Switching Circuits
3 (2-3-2)
04222207 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (2-3-2)
04222208 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
Industrial Electronics 1
3 (2-3-2)
04222209 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (2-3-2)
04222210 เทคโนโลยีโทรทัศน์
Television Technology
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04212102 เครื่องกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (3-0-3)
04212208 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-2)
04214209 นิวเมติกส์ไฟฟ้า
Electrical Pneumatics
3 (2-3-2)
04223201 ระบบโทรคมนาคม
Telecommunication System
3 (2-3-2)
04223202 ระบบเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุ
Radio Transmitter And Receiver Systems
3 (2-3-2)
04223203 ระบบไมโครเวฟ
Microwave Systems
3 (2-3-2)
04223204 สายส่งวิทยุและสายอากาศ
Radio Transmission Line And Antenna
3 (2-3-2)
04223205 ระบบโทรศัพท์
Telephone System
3 (2-3-2)
04223206 เทคโนโลยีระบบเสียง
Sound Technology System
3 (2-3-2)
04223207 การสื่อสารข้อมูล
Data Communication
3 (2-3-2)
04223208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-3)
04223209 โครงงานพิเศษ
Special Project
3 (1-6-0)
04223210 ปัญหาเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์
Specific Problem in Electronics
3 (2-3-2)
04224201 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
Industrial Electronic 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222208 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 3 (2-3-2)
04224202 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Electronic Instrument in Industry
3 (2-3-2)
04225201 ออกแบบวงจรลอจิก
Logic Circuit Design
3 (2-3-2)
04225202 เทคนิคการอินเตอร์เฟส
Interface Techniques
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222207 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (2-3-2)
04225203 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Micro Controllers
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222102 ดิจิตอลเทคนิค 3 (2-3-2)
04225204 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer Communication and Network
3 (2-3-2)
04226201 ระบบสื่อสารในการเดินอากาศ
Aeronautical Communication
3 (2-3-2)
04226202 ระบบนำร่อง 1
Navigation System 1
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04226201 ระบบสื่อสารในการเดินอากาศ 3 (2-3-2)
04226203 ระบบนำร่อง 2
Navigation System 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04226201 ระบบสื่อสารในการเดินอากาศ 3 (2-3-2)
04226204 เรดาร์
Radar
3 (2-3-2)
04226205 เครื่องวัดประกอบการบิน
Flight Instruments
3 (2-3-2)
04227201 หลักการพื้นฐานทางเสียง
Principles of Sound
3 (3-0-3)
04227202 เครื่องบันทึกเสียงแอนะลอก
Analog Tape Recorders
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (2-3-2)
04227203 ไมโครโฟน
Microphones
3 (3-0-3)
04227204 การประมวลผลสัญญาณ
Signal Processing
3 (2-3-2)
04227205 กระบวนการห้องสตูดิโอ
Studio Procedures
3 (2-3-2)
04227206 การบันทึกและอิดิตเสียงดนตรี
Music Recording and Editing
3 (2-3-2)
04227207 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานระบบเสียง
Computer for Audio System
3 (2-3-2)
04227208 เครื่องขยายเสียงและลำโพง
Amplifiers and Loudspeakers
3 (2-3-2)
04232207 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222105 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233214 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer for Industry
3 (2-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
04200104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Introduction to Electronic Practice
2 (0-6-1)
04200105 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Introduction to Electronics
3 (2-3-2)
04220106 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Drawing
1 (0-3-1)
04220107 ระบบสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication System
3 (3-0-3)
04400101 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-1)
04400102 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-1)
04400103 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-2)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา