โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220004 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13086132 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2
Applied Physics 2
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04201103 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-3)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04232101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuit Design
3 (2-3-2)
04232102 การออกแบบวงจรดิจิตอล
Digital Circuit Design
3 (2-3-2)
04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-2)
04232104 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessor and Interfacing
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232102 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 (2-3-2)
04232205 เครื่องตรวจสอบสัญญาณคอมพิวเตอร์
Instruments for Computer Signals
3 (2-3-2)
04232206 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
Assembly Programming
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04232207 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04232208 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-3-2)
04232209 โปรแกรมระบบ
System Programming
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232206 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3 (2-3-2)
04232210 การสื่อสารข้อมูล
Data Communication
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04205203 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-2)
04233201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232210 การสื่อสารข้อมูล 3 (2-3-2)
04233202 เทคโนโลยีเครื่อข่ายระบบเปิด
Open System Network Technology
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04233201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233203 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
Installation and Maintenace Network System
3 (1-6-0)
Prerequisite : 04232210 การสื่อสารข้อมูล 3 (2-3-2)
04233204 การบริหารระบบเครือข่าย
Network Management System
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04233201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233205 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Special Project in Computer Technology
3 (1-6-0)
04233206 การจัดการระบบฐานข้อมูล
Database System Management
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232207 โครงสร้างข้อมูล 3 (2-3-2)
04233207 เว็บโปรแกรมมิ่ง
Web Programming
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233208 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineer
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233209 สถาปัตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร์
Computer System and Architectures
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232102 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 (2-3-2)
04233210 การตรวจสอบการทำงานของระบบ
Diagonostic
3 (2-3-2)
04233211 การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
Installation and Computer Maintenance
3 (1-6-0)
04233212 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์
Computer Peripheral Mantenance
3 (1-6-0)
04233213 โปรแกรมสำเร็จรูป
Software Packages
3 (2-3-3)
04233214 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer for Industry
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232104 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 3 (2-3-2)
04233215 การออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์
Digital Circuit Design with Computer
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232102 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 (2-3-2)
04233216 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensor and Transducer
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา