โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 20
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
13010120 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 63
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 24
05000101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-3)
05000102 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-3)
05000103 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-3)
05000104 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-3)
05000105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3 (3-0-3)
05000106 การภาษีอากร
Taxation
3 (3-0-3)
05000107 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-2)
05000108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
Use of Computer in Business
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 27
05051101 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computer Mathematics
3 (3-0-3)
05051102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Architecture 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05051101 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-3)
05051103 การใช้งานระบบปฎิบัติการ
Operating System Usage
3 (2-2-3)
05051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1
3 (2-2-3)
05051105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming 2
3 (2-2-3)
05051106 โปรแกรมสำเร็จรูป 1
Program Package 1
3 (2-2-3)
05051107 โปรแกรมสำเร็จรูป 2
Program Package 2
3 (2-2-3)
05051201 ระบบฐานข้อมูล
Database System
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-3)
05051202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Network
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05051102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (3-0-3)
05051203 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
Application Program to Computer Graphic
3 (2-2-3)
05051204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 (3-0-3)
05051205 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Architecture 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05051102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (3-0-3)
05051206 ภาษาวาจา
Java Programming Language
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-3)
05051207 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-3)
05051208 ภาษาซี
C Programming Language
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-3)
05051209 การวิเคราะห์ระบบ
System Analysis
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05051201 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-3)
05051210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
05052101 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน
Use of Computer in Office
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05000108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 (3-0-3)
05052201 ภาษาแอสเซมบลี
Assembly Programming Language
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05051102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (3-0-3)
Prerequisite : 05051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-3)
05052202 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาคอมพิวเตอร์
Selected Topic in Computer Language
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05051104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-3)
05052203 โครงการเฉพาะบุคคล
Computer Student Project
3 (1-4-4)
Prerequisite : 05051201 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-3)
05052204 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
Application of Internet and Intranet
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05051202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (3-0-3)
05052205 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 (3-0-3)
05052206 ทฤษฎีสารสนเทศ
Information Theory
3 (3-0-3)
05052207 โครงสร้างระบบสารสนเทศ
Information System in Organization
3 (3-0-3)
05052208 การโปรแกรมวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย
Visual and Object Oriented Programming
3 (2-2-3)
Prerequisite : 05051105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 (2-2-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 3
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา