โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 20
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
13010120 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620002 นันทนาการกลางแจ้ง
Outdoor Recreation
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 63
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 24
05000101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-3)
05000102 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-3)
05000103 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-3)
05000104 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-3)
05000105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3 (3-0-3)
05000106 การภาษีอากร
Taxation
3 (3-0-3)
05000107 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
3 (2-2-2)
05000108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
Use of Computer in Business
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 24
05021102 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05021103 คณิตศาสตร์การตลาด
Marketing Mathematics
3 (2-2-2)
05021205 การจัดจำหน่าย
Distribution
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05021206 การจัดการขาย
Sales Management
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05021207 การบริหารการค้าปลีก
Retailing management
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05021208 การส่งเสริมการตลาด
Promotion
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05021209 การนำเข้าและการส่งออก
Import and Export procedure
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05021211 ระเบียบวิธีการวิจัยตลาดเบื้องต้น
Marketing Research Methodology
3 (2-3-2)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000105 สถิติธุรกิจ 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
05011101 หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
3 (3-0-3)
05011208 สื่อการโฆษณา
Advertising Media
3 (2-2-2)
Prerequisite : 05011101 หลักการโฆษณา 3 (3-0-3)
05022101 โลกทัศน์ของธุรกิจ
Business Conceptualization
3 (3-0-3)
05022104 ศิลปการขาย
Salesmanship
3 (3-0-3)
05022111 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด
Use of Computers in Marketing
3 (2-2-2)
Prerequisite : 05000108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 (3-0-3)
05022210 การบริหารจัดซื้อ
Procurement Management
3 (3-0-3)
05022212 การบรรจุภัณฑ์
Packaging
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05022213 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
Agricultural Product Marketing
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05022214 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
Industrial Product Marketing
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05022215 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Marketing
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05022216 การคุ้มครองผู้บริโภค
Consumer Protection
3 (3-0-3)
05022217 การตลาดระบบเครือข่ายสื่อสาร
On Line Marketing
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05000102 หลักการตลาด 3 (3-0-3)
05022218 เทคนิคการจัดแสดงสินค้า
Display Techniques
3 (2-2-2)
05031101 การประชาสัมพันธ์
Public Relations
3 (3-0-3)
05081112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
English for Communication 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
05081213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
English for Communication 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 05081112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 3
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา