โลโก้เว็บไซต์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดอบรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดอบรม "เทคนิคการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืองานวิจัย"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2181 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart วันที่ 26 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดอบรม "เทคนิคการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืองานวิจัย" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน

       การจัดอบรมในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับเกียรติจากดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ ยูทูบเบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติสำหรับงานวิจัย เป็นวิทยากรในการอบรมรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก ตาก) เข้าร่วมประชุม ซึ่งการจัดอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์ของเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานวิจัย ที่มีคุณภาพ สามารถใช้สถิติเพื่อการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรและนักวิจัยในด้านเทคนิคการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ 

 

ข่าว/ ภาพ: อาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์
        ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา