โลโก้เว็บไซต์ รายวิชาการจัดการฟาร์ม จัดกิจกรรม

รายวิชาการจัดการฟาร์ม จัดกิจกรรม "การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการฟาร์มเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง" ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และสาขาพืชศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

yes วันที่ 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ณัฐกฤตา สนองบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ผู้สอนรายวิชาการจัดการฟาร์ม จัดกิจกรรม    "การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการฟาร์มเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง" ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และสาขาพืชศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล มหาวิค พร้อมทีมงานจากสาขาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตการใช้งานโดรนเพื่อการจัดการด้านเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการเรียนการสอนของรายวิชาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา