โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ สาขาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2563 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ สาขาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 สิงหาคม 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heartวันที่ 3 สิงหาคม 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม "ตลาดย้อยนุคสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2563" ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

     กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษานักศึกษษ คณาจารย์ และบุคลากรได้รู้และเห็นคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผนวกกับการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

   

 

ภาพถ่าย ; อาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา